Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 84008-2016

Normál nézet megjelenítése

12/03/2016    S51

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2016/S 051-084008

NIF Zrt., AK15388, Váci út 45., Címzett: Közbeszerzési osztály, Budapest 1134, Magyarország. Telefon: +36 14368572. Fax: +36 14368560. E-mail: kozbeszerzes@nif.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 30.10.2015, 2015/S 211-382071)

Tárgy:
CPV:45234100 Vasútépítés, 45234116 Pályaépítés, 45210000 Magasépítési munka, 45234160 Felsővezeték építése, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások, 45231400 Erősáramú vezeték építése, 71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

Vasútépítés

Pályaépítés

Magasépítési munka

Felsővezeték építése

Építészeti tervezési szolgáltatások

Erősáramú vezeték építése

Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

A következő helyett: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban az alábbiak szerint:

— hézag nélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 660 vfm,

— fővonali kitérő beépítése és/vagy cseréje három állomáson összesen: 65 csoport,

— váltófűtés kiépítése három állomáson, összesen 50 csoport kitérőben,

— 25 kV 50 Hz rendszerű, váltakozó áramú villamos felsővezetéki hálózat átépítése: 56 km,

— térvilágítás kiépítése/átépítése 8 helyszínen,

— ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoport kitérőt érintően,

— ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen,

— hidak, kerethidak, átereszek felújítása vagy átépítése: 27 db,

— új gyalogos-, illetve peron aluljáró építése: 5 db,

— sínkoronaszint +55 cm magas peronok építése/átépítése: 9 db,

— külön szintű keresztezések átépítése vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db,

— szintbeni keresztezések átépítése vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db,

— kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítmény-építési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,

— járulékos közműkiváltási-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Az időtartam hónapban: 49 (a szerződés megkötésétől számítva).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan:

1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző, utolsó 5 év (60 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),

— az ellenszolgáltatás összegét,

— a szerződés teljesítésének helyét,

— a szerződés teljesítésének, azaz a műszaki átadás-átvétel, az 1.4. szerinti alkalmassági követelmény esetében az üzembe helyezés időpontját (év, hónap, nap),

— szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő konzorciumban teljesítette, ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe, erre tekintettel a közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.

Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot, erre tekintettel a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges felelősségvállalására hivatkozni kell, megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése)

A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

A Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a referenciamunka projekttársaság tagjaként történt teljesítése esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a projekttársaság tagjai által elvégzett munka a projekttársaság tagjai általi teljesítés szerint elkülöníthető-e. Amennyiben elkülöníthető, akkor a referenciaigazolásnak külön az ajánlatot benyújtó ajánlattevőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fentiekben megadott kötelező tartalmi elemeket.

Amennyiben nem különíthető el, akkor a referenciaigazolásnak a projekttársaság tagjai által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó tag teljesítésének arányát.

A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, továbbá az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő részletezettséggel, az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni;

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző, utolsó 5 évben (60 hónapban) nem rendelkezik az alábbi, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint igazolt referenciával/referenciákkal:

1.1. egybefüggő vagy egy szerződésből származó legalább 30 000 vfm hosszúságú vasúti pálya építése vagy üzem alatti átépítése al- és felépítménnyel együtt, országos közforgalmú fővonali vasútvonalon.

(Ha az ajánlattevő a referenciakövetelményt kétvágányú és egyvágányú vasútvonal építési referenciával vagy referenciákkal vegyesen kívánja teljesíteni, akkor 1 000 vfm kétvágányú vasútvonal építési, vagy átépítési referenciával 2 000 vfm egyvágányú vasútvonal építési vagy átépítési referenciát kell egyenértékűnek tekinteni.) Az állomási vágányokat azok teljes hosszával lehet szerepeltetni;

1.2. összesen legalább 20 csoport, az országos közforgalmú vasúti pálya részét képező fővonali kitérő cseréje vagy beépítése, amelyek közül legalább 8 csoport kitérő cseréje vagy beépítése 1 db állomás építése vagy átépítése (az átépítés az al- és felépítmény átépítését jelenti) keretében valósult meg;

1.3. egybefüggő vagy egy szerződésből származó, az országos közforgalmú vasúti pálya részét képező fővonali vasútvonalon végzett, összesen legalább 30 km hosszú váltakozó áramú villamos felsővezeték építése vagy átépítése (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték cseréje, illetve kiépítése). Az állomási vágányokhoz tartozó felsővezetékeket azok teljes hosszával lehet szerepeltetni;

1.4. legalább 10 csoport kitérőt vezérlő, 1 db biztosítóberendezés üzem alatti átalakítása és az azt követő üzembe helyezése;

1.5. összesen legalább 14 db, vasúti kisműtárgy (áteresz, kerethíd) átépítése vagy felújítása.

Az 1.1., 1.2. és 1.3., valamint 1.5. szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia(k) akkor tekinthető(k) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik. Az ajánlati felhívás 1.4. pont szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz az üzembe helyezés időpontja erre az időszakra esik.

Az 1. pontban felsorolt egyes referenciakövetelmény a szerződés teljesítésének azon részére vonatkozik, amelyre konkrétan alkalmasságot igazol. (306/2011 (XII.23) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdés)

Ajánlatkérő az országos vasúti pálya fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 2.16. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző, utolsó 5 évet (60 hónapot) ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ában rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja;

(...)

3. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt gépek:

3.1. 1 db mobil, villamos ellenállás hegesztésre alkalmas sínhegesztő gép;

3.2. 1 db kitérő szabályozó gép;

3.3. 2 db univerzális közúti-vasúti földmunkagép;

3.4. 1 db önjáró, min. 100 tonna teherbírású vasúti daru;

3.5. 1 db önjáró vasúti felsővezeték-szerelő kocsi;

3.6. 1 db vágány bontásra-fektetésre alkalmas portáldaru vagy nagygépes vágányfektető géplánc;

3.7. 1 db vágányszabályozó géplánc (aláverőgép és ágyazatrendező gép és vágánystabilizátor) min. 600 vm/óra teljesítménnyel;

3.8. 1 db alépítmény-javító géplánc (azon vágányon, amelyen működik a gép, az alépítmény koronaszintje alatt talajcserét végezni képes a sínek és aljak elbontása nélkül, amely min. 600 vm/nap teljesítménnyel 50 cm vastagságú védőréteg beépítésére alkalmas) 20 db MFS vagy azzal egyenértékű vasúti szállítókocsival;

3.9. 2 db vasúti provizórium (min. 18 m, min 40 km/h sebességre alkalmas.

Ajánlatkérő – tekintettel arra, hogy az átépítendő szakasz normál nyomtávolságú – kizárólag normál nyomtávolságú vágányon (1 435 mm) közlekedni és munkát képezni képes vasúti gépeket vesz figyelembe.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

15.1.2016 (13:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

15.1.2016 (13:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

15.1.2016 (13:00)

Helyesen: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban az alábbiak szerint:

— Hézagnélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 050 vfm,

— Fővonali kitérő beépítése és/vagy cseréje három állomáson összesen: 65 csoport,

— Váltófűtés kiépítése három állomáson, összesen 50 csoport kitérőben,

— 25 kV 50 Hz rendszerű, váltakozó áramú villamos felsővezetéki hálózat átépítése: 56 km,

— Térvilágítás kiépítése/átépítése: 8 helyszínen,

— Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoport kitérőt érintően,

— Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen,

— Hidak, kerethidak, átereszek felújítása, vagy átépítése: 27 db,

— Új gyalogos-, illetve peron aluljáró építése: 5 db,

— Sínkoronaszint +55 cm magas peronok építése/átépítése: 8 helyszínen,

— Különszintű keresztezések átépítése, vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db,

— Szintbeni keresztezések átépítése, vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db,

— Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítmény építési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,

— Járulékos közműkiváltási-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Befejezés 30.6.2020.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan:

1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző, utolsó 8 év (96 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),

— az ellenszolgáltatás összegét,

— a szerződés teljesítésének helyét,

— a szerződés teljesítésének, azaz a műszaki átadás-átvétel, az 1.4. szerinti alkalmassági követelményesetében az üzembe helyezés időpontját (év, hónap, nap),

— szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő konzorciumban teljesítette, ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe, erre tekintettel a közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.

Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével,úgy ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot, erre tekintettel a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges felelősségvállalására hivatkozni kell, megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya.(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése)

A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

A Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a referenciamunka projekttársaság tagjaként történt teljesítése esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a projekt társaságtagjai által elvégzett munka a projekttársaság tagjai általi teljesítés szerint elkülöníthető-e. Amennyiben elkülöníthető, akkor a referenciaigazolásnak külön az ajánlatot benyújtó ajánlattevőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fentiekben megadott kötelező tartalmi elemeket.

Amennyiben nem különíthető el, akkor a referenciaigazolásnak a projekttársaság tagjai által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó tag teljesítésének arányát.

A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, továbbá az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő részletezettséggel, az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni;

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző, utolsó 8 évben (96 hónapban) nem rendelkezik az alábbi, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint igazolt referenciával/referenciákkal:

1.1.Összesen legalább 30 000 vfm hosszúságú vasúti pálya építése vagy üzem alatti átépítése al- és felépítménnyel együtt, országos közforgalmú fővonali vasútvonalon, amelyből legalább 1 db referencia egybefüggő vagy egy szerződésből származó, legalább 20 000 vfm hosszúságú vasúti pálya építésére vagy üzem alatti átépítésére al- és felépítménnyel együtt vonatkozik.

(Ha az ajánlattevő a referenciakövetelményt kétvágányú és egyvágányú vasútvonal építési referenciával vagy referenciákkal vegyesen kívánja teljesíteni, akkor 1 000 vfm kétvágányú vasútvonal építési, vagy átépítési referenciával 2 000 vfm egyvágányú vasútvonal építési vagy átépítési referenciát kell egyenértékűnek tekinteni.)Az állomási vágányokat azok teljes hosszával lehet szerepeltetni)

1.2. összesen legalább 20 csoport, az országos közforgalmú vasúti pálya részét képező fővonali kitérő cseréje vagy beépítése, amelyek közül legalább 8 csoport kitérő cseréje vagy beépítése 1 db állomás építése vagy átépítése (az átépítés az al- és felépítmény átépítését jelenti) keretében valósult meg;

1.3. egybefüggő vagy egy szerződésből származó, az országos közforgalmú vasúti pálya részét képező fővonali vasútvonalon végzett, összesen legalább 30 km hosszú váltakozó áramú villamos felsővezeték építése vagy átépítése (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték cseréje, illetve kiépítése). Az állomási vágányokhoz tartozó felsővezetékeket azok teljes hosszával lehet szerepeltetni;

1.4. legalább 10 csoport kitérőt vezérlő, 1 db biztosítóberendezés üzem alatti átalakítása és az azt követőüzembe helyezése;

1.5. összesen legalább 14 db, vasúti kisműtárgy (áteresz, kerethíd) átépítése vagy felújítása.

Az 1.1., 1.2. és 1.3., valamint 1.5. szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia(k) akkor tekinthető(k) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik. Az ajánlati felhívás 1.4. pont szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz az üzembe helyezés időpontja erre az időszakra esik.

Az 1. pontban felsorolt egyes referenciakövetelmény a szerződés teljesítésének azon részére vonatkozik, amelyre konkrétan alkalmasságot igazol. (306/2011. (XII.23) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdés)

Ajánlatkérő az országos vasúti pálya fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 2.16. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző, utolsó 8 évet (96 hónapot) ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ában rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja;

(...)

3. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt gépek:

3.1. 1 db mobil, villamos ellenállás hegesztésre alkalmas sínhegesztő gép;

3.2. 1 db kitérő szabályozó gép;

3.3. 2 db univerzális közúti-vasúti földmunkagép;

3.4. 1 db önjáró, min. 80 tonna teherbírású vasúti daru;

3.5. 1 db önjáró vasúti felsővezeték-szerelő kocsi;

3.6. 1 db vágány bontásra-fektetésre alkalmas portáldaru vagy nagygépes vágányfektető géplánc;

3.7. 1 db vágányszabályozó géplánc (aláverőgép és ágyazatrendező gép és vágánystabilizátor) min. 600 vm/óra teljesítménnyel;

3.8. 1 db alépítmény-javító géplánc (azon vágányon, amelyen működik a gép, az alépítmény koronaszintje alatt talajcserét végezni képes a sínek és aljak elbontása nélkül, amely min. 600 vm/nap teljesítménnyel 50 cm vastagságú védőréteg beépítésére alkalmas) 20 db MFS vagy azzal egyenértékű vasúti szállítókocsival;

3.9. 1 db vasúti provizórium (min. 18 m, min 40 km/h sebességre alkalmas.

Ajánlatkérő – tekintettel arra, hogy az átépítendő szakasz normál nyomtávolságú – kizárólag normál nyomtávolságú vágányon (1 435 mm) közlekedni és munkát képezni képes vasúti gépeket vesz figyelembe.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

4.4.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

4.4.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

4.4.2016 (10:00)

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

1. Az 2015/S 211-382071. iktatószám alatt megjelent felhívásban megadott ajánlattételi határidő (2016. január 15. napján 13.00 óra) a 2016. január 7. napján megküldött K-317/2016. iktatószámú tájékoztatás keretében a Kbt. 45. § (3)-(4) bekezdése alapján 2016. február 5. napján 13.00 órára meghosszabbításra került. Ezen határidő a 2016. január 29. napján megküldött K-1931/2016. iktatószámú tájékoztatás keretében a Kbt. 45. § (3)-(4) bekezdése alapján 2016. február 19. napján 13.00 órára meghosszabbításra került. Ezen határidő a 2016. február 12. napján megküldött K-2772/2016. iktatószámú tájékoztatás keretében a Kbt. 45. § (3)-(4) bekezdése alapján 2016. március 11. napján 10.00 órára meghosszabbításra került. Ezen határidő a 2016. március 4. napján megküldött K-4114/2016. iktatószámú tájékoztatás keretében a Kbt. 45. § (3)-(4) bekezdése alapján 2016. március 25. napján 10.00 órára meghosszabbításra került.

A 2016. március 25. napján 10.00 órában meghatározott határidő jelen korrigendum VI.3.4) pontjában meghatározottak szerint került meghosszabbításra.

2. Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a következők szerint módosítja, a módosítás tényét ezúton teszi közzé. A Kbt. 42. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérési dokumentáció módosított pontjainak felsorolása:

— az AD II. – Szerződéses Megállapodás módosításra kerül,

— az AD III. és IV. kötete módosításra kerül,

— az AD V. kötete kiegészítésre kerül.

A módosított ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye:

Az Ajánlatkérési Dokumentáció II. Szerződéses Megállapodás, III. és IV. kötet egységes szerkezetben, továbbá az V. kötet kiegészítésre kerülő részeit képező dokumentumok személyesen átvehetők munkanapokon 9:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 2015/S 207-382071. hivatkozási szám alatt megjelent ajánlati felhívás A/II. mellékletében meghatározott címen.