Usługi - 84318-2017

07/03/2017    S46    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

2017/S 046-084318

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Berkowicz
Tel.: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Faks: +48 178666097
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi transportu sanitarnego, transport pacjentów na dializy.

II.1.2)Główny kod CPV
60130000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi transportu sanitarnego, transport pacjentów na dializy – poz. 4 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 850 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie i teren.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowią usługi transportu pacjentów dializowanych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w pozycji siedzącej lub leżącej z miejsca zamieszkania pacjenta do miejsca wykonania dializy i z powrotem oraz całodobowe usługi transportu sanitarnego pacjentów i transportu materiałów biologicznych, przewozu krwi i jej składników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Wierzbowej w Rzeszowie do siedziby Szpitala, próbek krwi do badania konsultacyjnego serologicznie z siedziby Szpitala do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Wierzbowej w Rzeszowie i materiału biologicznego na badania laboratoryjne wykonywane w innych jednostkach Służby Zdrowia na terenie Rzeszowa i okolic.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W chwili obecnej Zamawiający nie może określić czy zamówienie będzie podzielone na części.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/10/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2017