Dienstleistungen - 84833-2022

Submission deadline has been amended by:  136124-2022
16/02/2022    S33

Polen-Zielona Góra: Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks

2022/S 033-084833

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miasta Zielona Góra
Nationale Identifikationsnummer: 9731007458
Postanschrift: ul. Podgórna22
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-424
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Telefon: +48 684564419
Fax: +48 684564455
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zielona-gora.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.zielonagora.pl/zamowienia_publiczne/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA ZIELONOGÓRSKIEGO ROWERU MEJSKIEGO

Referenznummer der Bekanntmachung: DO-ZP.271.8.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50111000 Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Uruchomienie i obsługa Zielonogórskiego Roweru Miejskiego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę uruchomienia i obsługę Zielonogórskiego Roweru Miejskiego (ZRM) wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34000000 Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke
35120000 Überwachungs- und Sicherheitssysteme und -einrichtungen
48151000 Computersteuerungssystem
48220000 Internet- und Intranet-Softwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Uruchomienie i obsługa Zielonogórskiego Roweru Miejskiego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę uruchomienia i obsługę Zielonogórskiego Roweru Miejskiego (ZRM) wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

4. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów (materiałów, sprzętów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej SWZ, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających ze SWZ. Wykonawca, który do wyceny oferty przyjmie rozwiązania (produkty) równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych rozwiązań, w tym sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą szczegółowy opis / wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego rozwiązania określi cechy pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego rozwiązania i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Uwaga: Niezłożenie takiego opisu/ wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

5. Zamawiający informuje, iż w przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ wraz z załącznikami do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, przez które rozumie się takie rozwiązania techniczne, eksploatacyjne i użytkowe, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych na poziomie nie gorszym niż określono to odpowiednio w ww. dokumentach, umożliwiającego uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą wskazanych w SWZ wraz z załącznikami rozwiązań technicznych. W przypadku odwołania się w SWZ wraz z załącznikami do konkretnych norm lub innych przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt, urządzenia i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm lub przepisów, o ile w dokumentach zamówienia nie wskazano inaczej.

6. Zawarte w niniejszej SWZ wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.

7. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w szczególności zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia systemu ZRM (T) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: udział rowerów nowych (N) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

Zmawiający dopuszcza udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności rozbudowy systemu o dodatkowe stacje wypożyczeń z dodatkowymi rowerami w ilości do 5 stacji i 10 rowerów dla każdej stacji, we wskazanych lokalizacjach.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zgodnie z pkt 5.1.1 SWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące:

1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali lub realizują należycie przez okres co najmniej 8 miesięcy co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu i eksploatacji systemów bezobsługowych wypożyczalni rowerów, złożonych z co najmniej 300 rowerów każda.

Uwaga:

- Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych w pkt 5.1.1. SWZ.

- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ, gdy wymagany zakres usług został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub współpartnerów.

- Zamawiający nie dopuszcza sumowania ilości kilku zadań celem uzyskania wymaganego warunku ilości rowerów, o którym mowa w pkt 5.1.1. SWZ.

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek, gdy współpartner, który posiada wymagane doświadczenie, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.1.1. SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (załącznik nr I.3 do SWZ)

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/03/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/05/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/03/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

zgodnie z dokumentami zamówienia (pkt 27 SWZ)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, określone w pkt 5.1 SWZ oraz niewykluczeni z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2 SWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Informacja na temat dokumentów i oświadczenia niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (pkt 6 SWZ).

4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje odwróconą kolejność oceny wynikającą z art. 139 ustawy pzp.

5. Zamawiający dopuszcza aby w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji) Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub podmiot udostępniający zasoby złożyli ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (sekcja alfa), bez konieczności wypełniania sekcji A-D, odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy pzp lub art. 256 ustawy pzp.

7. Termin wykonania zamówienia: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

Zmawiający dopuszcza udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności rozbudowy systemu o dodatkowe stacje wypożyczeń z dodatkowymi rowerami w ilości do 5 stacji i 10 rowerów dla każdej stacji, we wskazanych lokalizacjach. Zakres wyposażenia i funkcjonalności zgodny z OPZ stanowiącym załącznik do umowy. Warunki cenowe realizacji będą zgodne ze złożoną w postępowaniu ofertą.

11. Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal.

15. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2022