Tjenesteydelser - 85119-2020

Submission deadline has been amended by:  130934-2020
20/02/2020    S36    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte

2020/S 036-085119

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177, Blok E, 3. sal
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Símun Petur Eið
E-mail: dw9a@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/122198492.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/122198492.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/122198492.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ekstern vikarformidling til rengørings- samt køkken- og kantineområdet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering af ekstern vikarformidling på rengørings- samt køkken- og kantineområdet som skal dække følgende medarbejderkategorier:

Delaftale A:

— Rengøringsvikar.

Delaftale B:

— Opvasker,

— Køkken- og kantineassistent/ ernæringsassistent,

— Køkken- og kantinemedhjælper,

— Smørrebrødsjomfru,

— Kok,

— Specialist (kok der kan håndtere budgettering, lave madplan og indkøb).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delkontrakt A, Rengøringsområdet

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
79623000 Anvisning af arbejdstagere til erhverv og industri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt A, Rengøringsområdet, bilag 1A:

— Rengøringsvikar.

Rengøringsvikarerne benyttes bl.a. i Københavns Kommunes plejecentre, plejeboliger, børneinstitutioner, skoler og administrationsbygninger til daglig rengøring. Udbuddet omfatter ikke rengøring på sikrede institutioner eller andre institutioner hvor særlige hensyn varetages. Derudover omfatter udbuddet ikke hovedrengøring eller rengøring i borgeres hjem.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delkontrakt B, Køkken- og kantineområdet

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
79623000 Anvisning af arbejdstagere til erhverv og industri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt B, Køkken- og kantineområdet, bilag 1B:

— Opvasker,

— Køkken- og kantineassistent/ernæringsassistent,

— Køkken- og kantinemedhjælper,

— Smørrebrødsjomfru,

— Kok,

— Specialist (kok der kan håndtere budgettering, lave madplan og indkøb).

Køkken- og kantinevikarer benyttes bl.a. i Københavns Kommunes køkkener og kantiner ved plejecentre, plejeboliger, børneinstitutioner, skoler og administrationsbygninger. Det bemærkes at mange af kommunens kantiner er bortforpagtede, hvorfor disse kantiner ikke er omfattede af nærværende udbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Erhvervsansvarsforsikring pr. forsikringsår,

— Gennemsnitlig omsætning i de 3 seneste desponible regneskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår,

— Soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår,

— Egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 000 000 DKK,

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum:

- 10 000 000 DKK (ekskl. moms) på delaftale A,

- 10 000 000 DKK (ekskl. moms) på delaftale B,

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 15% i det seneste disponible regnskabsår,

— Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Refferencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal fremvise i alt 2 referencer udført indenfor de seneste 3 år, for hver delaftale der bydes på. De 3 år regnes tilbage fra tilbudsfristens dato:

Hver reference skal som minimum have haft en omsætning på 200 000 ekskl. moms indenfor de 3 år, regnet fra tidspunktet fra tilbudsfristen, jf. pkt. pkt. 4.2 indenfor området rengørings-vikarer (delaftale A) samt køkken- og kantinevikar (delaftale B) som angivet i pkt. 2.1.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/03/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven

§ § 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1, 2 og 6. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2020