Lieferungen - 85173-2019

22/02/2019    S38

Rumänien-Bukarest: Elektronische Ausstattung

2019/S 038-085173

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Nationale Identifikationsnummer: 4193222
Postanschrift: Str. Geniului nr. 42C, sector 6
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 060117
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cătălin Voicu
E-Mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Telefon: +40 213162598/19360/19362
Fax: +40 214087425
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.politiadefrontiera.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Updatarea/upgradarea sistemelor de supraveghere instalate pe pontoane

Referenznummer der Bekanntmachung: 4193222/1/2018/FSI/10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31710000 Elektronische Ausstattung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractantă îşi propune realizarea de legături de comunicații radio în bandă largă pentru pontoanele de supraveghere, asigurarea unor echipamente de comunicaţii de date și implementarea unei soluții software pentru preluare si distribuire fluxuri video, la nivelul județului Tulcea, astfel încât imaginile de la camerele de supraveghere Margot 8000 instalate pe turnurile de comunicații să fie accesate și afișate la nivelul pontoanelor. De asemenea, proiectul îşi propune asigurarea unor soluţii de alimentare pentru funcţionarea sistemului de comunicaţii necesar transmiterii imaginilor de la camerele de supraveghere, în situaţia în care soluţia de alimentare cu energie electrică de bază nu funcţionează.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare în a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, in masura în care aceste solicitari au fost transmise [...]detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 549 821.50 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upgrade echipamente de comunicații și IT pentru pontoane

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31710000 Elektronische Ausstattung
32570000 Kommunikationsanlage
48328000 Bildverarbeitungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Hauptort der Ausführung:

Tulcea.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoritatea contractantă intenționeaza să asigure transmiterea imaginilor de la senzorii de supraveghere instalaţi pe turnurile de comunicaţii fixe (camerele Margot 8000) de pe braţul Chilia, la nivelul pontoanelor PFR andocate în locaţii din judeţul Tulcea, astfel încât lucrătorii PFR să aibă acces la informaţiile de interes operativ privind traficul şi activitatea derulată pe Braţul Chilia.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, se vor realiza 8 legături de comunicaţii radio în bandă largă pentru conectarea a 8 pontoane la sistemul de comunicaţii existent la nivelul judeţului Tulcea şi pentru accesarea fluxurilor video de la senzorii de supraveghere instalaţi pe Braţul Chilia. Proiectul vizează şi achiziţia de echipamente IT&C pentru pontoane, modernizarea link-urilor radioreleu, achiziţia soluţie software pentru prelucrare, stocarea şi distribuirea fluxuri video și upgradarea echipamentelor de date de la nivelul judeţului Tulcea.

Astfel, cele 8 sisteme de comunicaţii presupun achiziţia de echipamente radio, de date, IT şi soluţii de electroalimentare distribuite ca şi complete la nivelul pontoanelor: MAI 8104 Pătlăgeanca, MAI 8265 Chilia-Ostrov Tătaru, MAI 8106 Pardina, MAI 8101 Ceatalchioi, MAI 8108 Periprava, MAI 8263 Canal Musura, MAI 8216 Gârla Marcoci, MAI 8212 Port Chilia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 006 446.50 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ROFSIB2018OS2A02P05 - UPDATAREA/UPGRADAREA SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE INSTALATE PE PONTOANE

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul este finantat din Fondul pentru Securitate Interna si de la bugetul de stat.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sisteme de electroalimentare

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31200000 Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
31122000 Stromerzeugungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Hauptort der Ausführung:

Tulcea.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul prezentului lot constă în livrarea, instalarea și punerea în funcțiune în amplasamentele tehnice descris în anexa nr. 1 a caietului de sarcini, a 9 sisteme de electroalimentare formate din 9 grupuri electrogene și 9 stabilizatoare de tensiune.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 543 375.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ROFSIB2018OS2A02P05 – „UPDATAREA/UPGRADAREA SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE INSTALATE PE PONTOANE

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul este finantat din Fondul pentru Securitate Interna si de la bugetul de stat.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Operatorii economici participanţi la procedură (inclusiv asociaţii, subcontractanţii, terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitate de îndeplinire: pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) cu informaţiile aferente situaţiei lor. DUAE se va completa în conformitate cu Notificarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) nr. 240 referitoare la ghidul de utilizare al DUAE (operatori economici). Notificarea poate fi descărcată de la adresa http://anap.gov.ro/web/notificarea-nr-240-din-data-de-28-06-2016-referitoare-la-ghidul-de-utilizare-al-duae

DUAE, formularul standard aprobat de Comisia Europeana poate fi găsit la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Documentele care vor fi prezentate pentru îndeplinirea criteriului de calificare, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, sunt:

(a) Certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat), din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora,

(b) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

(c) Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv,

(d) Alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situaţiile cuprinse la art. 164, art. 165 şi art. 167, se acceptă orice document considerat edificator emis de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Notă. Nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: ofertantul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanţii, terţul/terţii susţinător(i);

2) Operatorii economici participanți la procedură (inclusiv asociații, subcontractanții, terții susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de îndeplinire: se va completa Formularul nr. 8 „Declarație privind evitarea conflictului de interese" potrivit cu prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care se va prezenta odată cu DUAE. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței. Aceasta declarație se solicită și eventualilor subcontractanți. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune susținută financiar și/sau tehnico-profesional de către terț/terți susținători, fiecare susținător are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de atribuire, sunt:

— Împuternicit Inspector General — Adrian Popescu,

— Împuternic [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Lot 1. Având în vedere prevederile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, ofertantul va demonstra că în ultimii 3 ani a furnizat produse similare, astfel:

— In valoare de cel puțin 2 800 000,00 RON pentru echipamente de comunicaţii (radio releu, router și switch). Se va lua în considerare și partea de servicii aferente contractelor de furnizate invocate (instalare, configurare, punere în funcțiune),

— In valoare de cel puțin 220 000,00 RON pentru server stocare și procesare video şi aplicaţie informatică gestionare stream video. Se va lua în considerare și partea de servicii aferente contractelor de furnizate invocate (instalare, configurare, punere în funcțiune). Autoritatea contractantă solicită ofertantului experiență pe cele două componente de mai sus (echipamente de comunicații și server și procesare video), întrucât reprezintă două domenii diferite pentru care este necesară experiența pentru realizarea obiectivului proiectului, considerând faptul că un operator economic care are experiență doar pe echipamente de comunicații nu va putea implementa soluția informatică pentru procesarea imaginilor video și invers. Se acceptă și produse superioare din punct de vedere al complexității și/sau scopului.

Lot 2. Având în vedere prevederile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, ofertantul va demonstra că în ultimii 3 ani a furnizat, instalat și pus în funcține produse similare, în valoare de 500 000,00 RON. Prin produse similare se înțelege: grupuri electrogene și/sau UPS-uri. Se acceptă și produse superioare din punct de vedere al complexității și/sau scopului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Ofertanții (inclusiv asociații/subcontractantii/tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE. In DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil;

2) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subocontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

3) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, sunt: documente din care sa rezulte valori, perioade de furnizare si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati - contractante sau clienti privati; valorile vor fi exprimate in lei. Exemple de documente doveditoare: copii ale unor parti relevante din contractele indeplinite, certificate de predare/primire, recomandari, procese-verbale de receptie, documente constatatoare (a se vedea Instructiunea nr. 2 din 19.4.2017 emisa de ANAP);

4) Livrarile în cuantumurile antementionate se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar;

5) Valorile vor fi exprimate în lei fără TVA. Pentru valori exprimate în alta moneda, se va face conversia la cursul mediu anual leu/euro/alta valuta comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Pentru anul in curs, conversia se va face la cursul BCE din ziua publicarii anuntului de participare in SEAP;

6) Nu vor fi luate în considerare livrari de produse relevante efectuate cu mai mult de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor;

7) Orice document emis în alta limba decât cea romana vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/09/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Solicitarile de clarificare în legatura cu documentatia de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP https://sicapprod.e-licitatie.ro prin accesarea sectiunii dedicate „Întrebari” din detaliul procedurii de atribuire aflate în desfasurare. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

2) În cazul în care se constata ca exista oferte cu punctaje egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea unor propuneri financiare imbunatatite, offline, in plic inchis si sigilat la sediul autoritatii contractante;

3) Pentru informatiile privind asociații și subcontractanții, asociatii se va completa DUAE;

4) In cazul unei asocieri, la momentul depunerii ofertei, se va prezenta un acord sau o scrisoare preliminara de asociere, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului, Formularul nr. 5 „Model acord de asociere". In cazul in care oferta depusa in asociere va fi declarata castigatoare, asocierea va respecta prevederile Codului Fiscal pe toata perioada de implementare a contractului;

5) În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art. 55 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Pentru informatiile privind tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului sustinator (Formularul nr. 7 „Angajament privind sustinerea tehnica-experienta similara"), la care se vor anexa documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: conform art. 6 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Juridic
Postanschrift: Str. Geniului nr. 42C, sector 6
Ort: București
Postleitzahl: 060117
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@igpf.ro
Telefon: +40 213162598
Internet-Adresse: www.politiadefrontiera.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/02/2019