Servicii - 85227-2017

07/03/2017    S46    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

2017/S 046-085227

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: Petricescu Calin
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408453
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Intretinere si dezvoltare portal Primaria Municipiului Timisoara.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
La sediul prestatorului.

Cod NUTS RO424

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Servicii de intretinere si dezvoltare a portalului Primariei Municipiului Timisoara.
Cost estimat fără TVA: 57 600 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72267000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
In baza contractului care se va incheia se vor presta servicii de intretinere si dezvoltare a portalului Primariei Municipiului Timisoara, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Procedura aplicata: negociere fara publicarea unui anunt de participare.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura aplicata – negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare; criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 0214089642
Fax: +40 0214089615

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 0213158556
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
3.3.2017