Προμήθειες - 85562-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

08/03/2017    S47

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Προμήθεια επαγγελματικών μηχανών καφέ και συναφών υπηρεσιών

2017/S 047-085562

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25.11.2016, 2016/S 228-414644)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1049 Bruxelles, BELGIQUE. Contact: OIB.02 Marchés publics. Tél. +32 22986989. Fax +32 22960570. Courriel: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

13.3.2017 (17:30) τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

17.3.2017 (10:00) τοπική ώρα.

(...)

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

24.3.2017 (17:30) τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

30.3.2017 (10:00) τοπική ώρα.

(...)

Το παρόν διορθωτικό ενημερώνει το διορθωτικό που δημοσιεύτηκε στο «Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» της 14.1.2017, 2017/S 010-014494.