Építési beruházás - 85728-2017

08/03/2017    S47

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2017/S 047-085728

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK23981
Postai cím: Döbrentei utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarnóy Anna
E-mail: titkarsag@kedozrt.hu
Telefon: +36 302592793
Fax: +36 76516306
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kedozrt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A kecskeméti CAMPUS beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A kecskeméti CAMPUS beruházáshoz kapcsolódó kivitelezés dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 11 999 161 790.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214000 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
45262210 Alapozás
45111290 Közmű-előkészítési munka
45233228 Útburkolat építése
45300000 Épületszerelési munka
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (10212. hrsz.) ingatlan területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kecskeméti CAMPUS beruházás c. projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése, kapcsolódó tervezői feladatok ellátása a jelen felhívásban és mellékleteiben (továbbiakban: ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint, továbbá a Kecskeméti CAMPUS Oktatási épületének kivitelezése, az Adminisztrációs épület alapozása a födém lezárása, a terepszint alatti Gépészeti épület megvalósítása és a jogerős használatba vételi engedélyhez szükséges közműhálózatok, úthálózatok és a környezet rendezése.

A beruházás célja a Kecskeméti CAMPUS beruházás teljes kiviteli tervezése, továbbá, hogy az Oktatási épületben elindulhasson a gazdálkodási karnak helyt adó oktatás. A megvalósult beruházás önállóan is működőképes oktatási épületet eredményez.

Főbb kivitelezési feladatok:

— oktatási épület teljes kivitelezése,

— adminisztrációs és oktatási épületek pinceszintjeinek kivitelezése,

— gépészeti földalatti épület kivitelezése,

— közműhálózatok, úthálózat kialakítása és környezetrendezés.

Főbb munkanemek és mennyiségek (alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását ld. a dokumentáció műszaki fejezetében):

— kiviteli dokumentáció elkészítése,

— a Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213 hrsz vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés,

— általános előkészítő munkák,

—– munkaterület előkésztés,

—– felvonulási létesítmények telepítése,

—– kivitelezést előkésztő munkák,

—– ideiglenes közművek telepítése,

—– tereprendezés,

—– gyártmánytervek készítése,

— oktatási épület (15 267 m2) és terepszint alatti gépészeti terület (477 m2):

—– előkészítő munkák,

—– szerkezetépítés,

—– építészeti szakipari munkák (szigetelés, homlokzati és belső munkák, belsőépítészet),

—– épületgépészet,

— fűtési-hűtési energiaellátás,

— vízellátás, csatornázás,

— szellőzés,

— égéstermék elvezetés,

— beépített oltó rendszer-sprinklerek,

— épületfelügyelet,

— – épületvillamosság,

— energiaellátás,

— elektromos hálózatok,

— világítás,

— egyéb elektromos munkák,

—– gyengeáramú rendszerek,

—– akadálymentesítés,

—– tűzvédelem,

—– zöldtető mérete: 904 m2,

—– oktatási épületben 500 fős előadóterem,

— adminisztrációs épület: 2 000 m2 (csak pinceszint),

—– előkészítő munkák,

—– szerkezetépítés,

—– építészeti szakipari munkák,

— külső munkák,

—– közmű hálózatok,

—– úthálózat,

—– környezetrendezés.

A kiviteli terveket papír alapon 5 példányban (4 pld. Ajánlatkérő, 1 pld. tervvéleményező) és 1 pld. elektronikus formában (szöveges tartalom pdf, tiff, tervek és műszaki dokumentáció szerkeszthető dwg, dwf formátumban) nyertes ajánlattevő szakaszos tervszolgáltatás szerint átadja. A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésben, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek a 322/2015. (X. 30.) Kr. és a 191/2009. (IX.15.) Kr. 1. sz. melléklete előírásainak.

Amennyiben a dokumentáció adott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy – ajánlást határoz meg, az csak a tárgyjelleg egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel az ajánlati dokumentációban (különösen az árazatlan költségvetésben) megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlati dokumentációban átadásra kerül.

A További információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel k.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Projektterv szakmai kidolgozottsága (Szakmai ajánlat) / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempontok:

1. Egyösszegű ajánlati ár: 50;

2.1. Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv 10;

2.2. Kiemelt kockázatok kezelésének terve 10;

2.3. Organizációs terv 10;

2.4. Megvalósítási ütemterv 10.

3. Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (nap) (az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartamhoz képest) 10.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 198-356372
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kecskeméti CAMPUS beruházás I. ütem vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10 330 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 999 161 790.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értéke vagy aránya nem ismert.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladat; Felvonulási létesítmények részfeladat; Víztelenítési munka részfeladat; Zsaluzás és állványozás részfeladat; Irtás, föld és sziklamunka részfeladat; Síkalapozás részfeladat; Mélyalapozás részfeladat; Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladat; Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladat; Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése részfeladat; Vakolás és rabicolás részfeladat; Szárazépítési munkák részfeladat; Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladat; Bádogozás részfeladat; Asztalosszerkezetek elhelyezése részfeladat; Lakatosszerkezetek elhelyezése részfeladat; Felületképzés részfeladat; Szigetelés részfeladat; Felvonó gyártása és beépítése részfeladat; Színpadtechnika részfeladat; Oktatástechnológia részfeladat; Konyhatechnológiai berendezések részfeladat; Közmű munkák részfeladat; Útépítési munkák részfeladat; Kert- és parképítési munkák részfeladat; Épületgépészeti munkák részfeladat; Elektromos munkák részfeladat; Munkabiztonsági szakértői tevékenység.

Ajánlattevők:

1. sz. ajánlat.

Ajánlattevő neve ZÁÉV Építőipari Zrt.

Ajánlattevő székhelye 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Magyarország.

Adószám: 10738885-2-20.

2. sz. ajánlat.

Ajánlattevő neve ZERON Zrt.

Ajánlattevő székhelye 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1. em. 3.

Magyarország.

Adószám: 23077355-2-05.

3. sz. ajánlat.

Közös Ajánlattevő: W-É-P CAMPUS KONZORCIUM.

Közös Ajánlattevő neve (konzoriumvezető) West Hungária Bau Kft.

Közös Ajánlattevő székhelye 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Magyarország.

Adószám: 11469830-2-44.

Közös Ajánlattevő neve (konzoriumi tag) ÉPKAR Zrt.

Közös Ajánlattevő székhelye 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Magyarország.

Adószám: 11266101-2-43.

Közös Ajánlattevő neve (konzoriumi tag) PBE Kft.

Közös Ajánlattevő székhelye 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Magyarország.

Adószám: 14094565-2-13.

Az eljárás során Ajánlatkérő értékelési szempontként figyelembe vett környezetvédelmi szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/03/2017