Tjenesteydelser - 86099-2016

Vis forkortet udgave

15/03/2016    S52

Luxembourg-Luxembourg: EIB - VP-1289 Ansættelsestjenesteydelser for EIB-Gruppen

2016/S 052-086099

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2950
Land: Luxembourg
Att: Ms Véronique Paulon, Procurement and Purchasing Division, reference: VP-1289
Mailadresse: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.eib.org

Internetadresse for køberprofilen: http://www.eib.org/about/procurement/calls/vp-1289.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1332

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
VP-1289 Ansættelsestjenesteydelser for EIB-Gruppen.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Luxembourg.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 8

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udvælgelse af tjenesteydere, der kan bistå EIB-Gruppen med at finde egnede profiler til specifikke stillinger.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79600000 Rekrutteringstjenester

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Ledende medarbejdere
1)Kort beskrivelse
Tjenesteyderen skal skaffe EIB-Gruppen egnede profiler til ledende stillinger.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79600000 Rekrutteringstjenester

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Specialuddannet personale
1)Kort beskrivelse
EIB-Gruppen ansætter regelmæssigt forskellige profiltyper, såsom erhvervsrådgivere og projektinvestorer, investeringsansvarlige, kreditrisikoansvarlige, bank- og finansjurister, økonomer, teknikere og kapitalmarkedseksperter, personale til transaktionsbehandling og likviditetsporteføljestyring. Der er også behov for at ansætte specialister i andre af virksomhedens afdelinger, f.eks. it, personale, kommunikation, finanskontrol og oversættelse.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79600000 Rekrutteringstjenester

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiverne skal fremlægge erklæringen i bilag 5a behørigt underskrevet og dateret af en bemyndiget repræsentant. Den valgte tilbudsgiver skal fremlægge dokumenterne anført som støttedokumentation før underskrivelsen af kontrakten og inden for tidsfristen oplyst af EIB-Gruppen. Disse krav gælder for alle deltagere i en sammenslutning af økonomiske aktører (eller konsortium) samt potentielle underkontrahenter, hvis andel i den påtænkte rammeaftale er lig med eller større end 20 %. Tilbudsgiverne skal også oplyse, om de har leveret tjenesteydelser til EIB-Gruppen tidligere. I tilfælde af et bekræftende svar vil de blive anmodet om at fremlægge oplysninger vedrørende arten, værdien og tidspunkterne for disse tjenesteydelser.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Kapacitet og krævede dokumenter vil være anført i udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Kapacitet og krævede dokumenter vil være anført i udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
VP-1289.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
25.4.2016 - 23:59
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
engelsk. fransk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
VI.2)Oplysninger om EU-midler
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.3.2016