Palvelut - 86099-2016

Näytä suppea näkymä

15/03/2016    S52

Luxemburg-Luxemburg: EIP - VP-1289 – rekrytointipalvelut EIP-ryhmälle

2016/S 052-086099

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan investointipankki
Postiosoite: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2950
Maa: Luxemburg
Vastaanottaja: Ms Véronique Paulon, Procurement and Purchasing Division, reference: VP-1289
Sähköpostiosoite: cs-procurement@eib.org
Puhelin: +352 43791

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.eib.org

Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eib.org/about/procurement/calls/vp-1289.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1332

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
VP-1289 – rekrytointipalvelut EIP-ryhmälle
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 27: Muut palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Luxemburg.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
enintään suunnitellun puitejärjestelyn osallistujista: 8

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 4
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen tarkoituksena on palveluntarjoajien valinta Euroopan investointipankkiryhmän (EIP-ryhmä) tukemiseksi, jotta se voi määrittää sopivat työnkuvat tiettyjä avoimia työpaikkoja varten.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79600000 Työhönottopalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osaa
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : Johtohenkilöstö
1)Lyhyt kuvaus
Palveluntarjoajan on toimitettava EIP-ryhmälle sopivat työnkuvat johtohenkilöstön toimia varten.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79600000 Työhönottopalvelut

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 2 Nimi : Erikoistunut ammattihenkilöstö
1)Lyhyt kuvaus
EIP-ryhmä palkkaa säännöllisesti väkeä erityyppisiin työnkuviin, joita ovat muun muassa yrityspankkiirit ja hankkeiden rahoittajat, sijoitusvirkailijat, luottoriskeistä vastaavat virkailijat, pankki- ja rahoitusalan asianajajat, talousasiantuntijat, rahoitusjärjestelyistä vastaavat työntekijät ja erikoisasiantuntijat pääomamarkkinoiden, tapahtumakäsittelyn ja maksuvalmiuteen liittyvän salkunhoidon alalla. Erikoisasiantuntijoiden palkkaamiseen on tarvetta myös muilla yritysaloilla kuten tietotekniikan, henkilöstöresurssien, viestinnän, varainhoidon valvonnan ja kääntämisen aloilla.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79600000 Työhönottopalvelut

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Tarjoajien on toimitettava liitteessä 5a oleva vakuutus, jonka on oltava valtuutetun edustajan asianmukaisesti allekirjoittama ja päiväämä. Valitun tarjoajan on toimitettava todisteina mainitut asiakirjat ennen puitesopimuksen allekirjoittamista ja EIP-ryhmän antamaan määräaikaan mennessä. Kyseisiä vaatimuksia sovelletaan kaikkiin taloudellisten toimijoiden ryhmittymän (tai konsortion) jäseniin ja mahdollisiin alihankkijoihin, joiden osuuden puitesopimuksesta on tarkoitus olla vähintään 20 prosenttia. Tarjoajien on myös ilmoitettava, ovatko ne toimittaneet palveluja EIP-ryhmälle aikaisemmin. Mikäli näin on, tarjoajia pyydetään toimittamaan tietoja kyseisten palvelujen luonteesta ja arvosta sekä niihin liittyvistä päivämääristä.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: vaadittavat valmiudet ja todisteet ilmoitetaan tehtävänkuvauksessa.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
vaadittavat valmiudet ja todisteet ilmoitetaan tehtävänkuvauksessa.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
VP-1289.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.4.2016 - 23:59
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
englanti. ranska.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.3.2016