S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 86099-2016

Prikaži smanjeni prikaz

15/03/2016    S52    Europska investicijska banka - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: EIB - VP-1289 Usluge zapošljavanja za Grupu EIB

2016/S 052-086099

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2950
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): Ms Véronique Paulon, Procurement and Purchasing Division, reference: VP-1289
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.eib.org

Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/calls/vp-1289.htm

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1332

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
VP-1289 Usluge zapošljavanja za Grupu EIB
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Luxembourg.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
najveći broj gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma: 8

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 4
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Odabir pružatelja usluga radi pružanja pomoći Grupi EIB u utvrđivanju primjerenih profila za određena slobodna radna mjesta.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79600000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za jedna ili više grupa
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
II.2.2)Podaci o opcijama
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Upravljačko osoblje
1)Kratak opis
Pružatelj usluga pružit će Grupi EIB primjerene profile za položaje upravljačkog osoblja.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79600000

3)Količina ili opseg
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Specijalizirano stručno osoblje
1)Kratak opis
Grupa EIB redovito zapošljava razne profile kao što su korporativni bankari i financijeri projekata, službenici za investicije, službenici za kreditni rizik, odvjetnici specijalizirani za bankarstvo i financije, ekonomisti, inženjeri i stručnjaci za tržišta kapitala, obradu transakcija i upravljanje portfeljem u području likvidnosti. Postoji i potreba za zapošljavanjem stručnjaka iz drugih korporativnih područja, kao što su informacijske tehnologije, ljudski resursi, financijska kontrola i prevođenje.l
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79600000

3)Količina ili opseg
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelji trebaju dostaviti izjavu iz Priloga 5.a, valjano potpisanu i datiranu od strane ovlaštenog predstavnika. Uspješni ponuditelj dostavit će dokumente koji su navedeni kao popratni dokazi prije potpisivanja okvirnog ugovora i unutar roka koji je odredila Grupa EIB. Ovi se zahtjevi primjenjuju na sve članove skupine gospodarskih subjekata (ili konzorcij) i na moguće podizvoditelje čiji je udio u okvirnom sporazumu jednak ili veći od 20 %. Ponuditelji moraju dati izjavu o tome jesu li već pružali usluge Grupi EIB. Ako je odgovor pozitivan, od njih će se tražiti da dostave informacije o prirodi, vrijednosti i datumima tih usluga.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Tražena sposobnost i dokazi bit će navedeni u opisu projekta.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Tražena sposobnost i dokazi bit će navedeni u opisu projekta.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
VP-1289.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
25.4.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
engleski. francuski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
3.3.2016