Diensten - 86438-2020

Submission deadline has been amended by:  165853-2020
21/02/2020    S37

Luxemburg-Luxemburg: CDT-NET/2020

2020/S 037-086438

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Postadres: Bâtiment Drosbach — 12E, rue Guillaume Kroll
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-1882
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Mr Martin Garnier
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cdt.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6083
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: vertalingen.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CDT-NET/2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sluiting van een overeenkomst voor de verlening van onderhouds- en reinigingsdiensten voor de kantoren die worden gebruikt door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (perceel 1) en voor diensten die betrekking hebben op de verwijdering van afval en de vernietiging van vertrouwelijke documenten (perceel 2).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderhouds- en reinigingsdiensten voor de kantoren die worden gebruikt door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

CdT - Gebouw Drosbach, Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiting van een overeenkomst voor de verlening van onderhouds- en reinigingsdiensten voor de kantoren die worden gebruikt door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aantal mogelijke verlengingen: 3

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diensten voor verwijdering van afval en vernietiging van vertrouwelijke documenten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

CdT - Gebouw Drosbach, Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiting van een overeenkomst voor de verlening van diensten voor de verwijdering van afval en de vernietiging van vertrouwelijke documenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aantal mogelijke verlengingen: 3

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/04/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/04/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll, Gasperich, L-1882 Luxembourg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Personen die de opening van de inschrijvingen willen bijwonen, moeten een machtiging van de inschrijver overleggen. Per inschrijver wordt 1 persoon toegelaten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, Legal Affairs Section
Postadres: Bâtiment Drosbach — 12E, rue Guillaume Kroll
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-1882
Land: Luxemburg
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetadres: http://www.cdt.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/02/2020