Dostawy - 87050-2020

Submission deadline has been amended by:  159366-2020
21/02/2020    S37

Polska-Warszawa: Drukarki i plotery

2020/S 037-087050

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: 8-1132-2020
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-665
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8.
E-mail: zampub.meil@pw.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pw.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawę drukarek 3D do laboratorium druku 3D i CNC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Numer referencyjny: 8-1132-2020
II.1.2)Główny kod CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup i dostawę drukarek 3D do laboratorium druku 3D i CNC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dwumateriałowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF –1 szt

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa dwumateriałowej drukarki 3D w technologii FDM/FFF – 1 szt zgodna z poniższymi wymaganiami:

— wymiary obszaru roboczego – nie miej niż: 400 x 350 x 400 mm,

— komora robocza – zamknięta, podgrzewana, termostatyczna z wymuszonym obiegiem,

— liczba układów plastyfikujących – dwa niezależne układy plastyfikujące,

— dokładność druku – w zakresie tolerancji +/-0,15 mm lub węższym,

— grubość nakładanej warstwy modelowej – 0,13 mm lub mniej,

— materiał modelowy – możliwość obsługi przynajmniej 10 rodzajów materiału modelowego w tym:

• materiał o odporności temperaturowej powyżej 200oC,

• materiał certyfikowany do zastosowań w lotnictwie (klasa palności),

• materiał o wysokiej odporności na promieniowanie UV,

• materiał z certyfikatem dopuszczającym do kontaktu z żywnością,

• materiał z możliwością sterylizacji do tworzenia przyrządów chirurgicznych,

• materiał antystatyczny,

• materiał modelowy zabezpieczony przed wilgocią i pyłami w zamkniętym podajniku, zapewniającym automatyczne rozpoznawanie rodzaju tworzywa i dokładną kontrolę ilości materiału pozostającego w zasobniku,

— materiał pomocniczy – materiał pomocniczy usuwany z modelu przez rozpuszczanie. Materiał pomocniczy zabezpieczony przed wilgocią i pyłami w zamkniętym podajniku, zapewniającym automatyczne rozpoznawanie rodzaju tworzywa i dokładną kontrolę ilości materiału pozostającego w zasobniku,

— konstrukcja układu drukującego – układ napędowy wszystkich osi zrealizowany za pomocą silników servo DC. Prowadzenie liniowe zrealizowane za pomocą prowadnic liniowych z łożyskami tocznymi,

— nadzór procesu – kontrola stanu materiału modelowego i pomocniczego podczas procesu drukowania z poziomu panelu sterowania urządzenia oraz z poziomu komputera PC,

— oprogramowanie – dedykowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie urządzeniem i przygotowanie modeli 3D zgodne z MS Windows bez limitu licencji, możliwość ustawień parametrów wydruku w zakresie:

• gęstości wypełnienia elementów strukturą ażurową z możliwością lokalnej zmiany gęstości i typu wypełnienia,

• szerokości nakładanej warstwy modelowej przy zachowaniu określonej grubości,

• możliwość drukowania modelu właściwego materiałem pomocniczym (wybór dyszy tłoczącej materiał tworzący bryłę),

— zasilanie – trójfazowe, 208VAC, maksymalnie 18 A,

— inne – system do usuwania rozpuszczalnych struktur z materiału pomocniczego o pojemności nie mniejszej niż 100 l,

— gwarancja – min. 12 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka 3D w technologii DLP – 3 szt

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drukarki 3D w technologii DLP – 3 szt zgodna z poniższymi wymaganiami:

— typ drukarki – drukarka 3D w technologii DLP (UV, LCD),

— wielkość pojedynczego piksela – nie więcej niż 60 μm,

— grubość warstwy – minimalna nie większa niż 30 μm,

— źródło światła – UV (długość fali 405 nm),

— rodzaj materiału – żywica UV 405 nm,

— obszar roboczy – nie mniej niż: 70 x 120 x 170 mm,

— wymiary drukarki – nie większe niż 250 x 250 x 500 mm

— zasilanie – 230 V,

— komunikacja z PC – USB, WIFI,

— oprogramowanie – dedykowane. Obsługiwane typy plików wejściowych co najmniej .stl, .obj, .dxf, .3mf,

— inne – ultradźwiękowe mycie wytworzonych modeli,

— gwarancja – min. 12 miesięcy.

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Zortrax Inkspire & Ultrasonic Cleaner.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka 3D w technologii SLS – 1 szt

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drukarki 3D w technologii SLS – 1 szt zgodna z poniższymi wymaganiami:

— typ drukarki – drukarka 3D w technologii SLS,

— źródło światła – laser o mocy min. 4W,

— rodzaj materiału – proszki tworzyw sztucznych z rodziny PA i TPE. Możliwość wykorzystania materiałów zewnętrznych,

— obszar roboczy – nie mniej niż: 140 x 190 x 250 mm,

— precyzja w płaszczyźnie XY – od 0,05 mm lub lepsza,

— wysokość warstwy – co najmniej w zakresie 0,1-0,15 mm,

— wymiary drukarki – nie większe niż 700 x 550 x 800 mm,

— zasilanie – 230 V,

— komunikacja z PC – USB, WIFI,

— oprogramowanie – dedykowane, o w pełni otwartych parametrach wydruku umożliwiające wykorzystanie materiałów spoza palety producenta,

— inne – komora azotowa, system do bezpiecznego i efektywnego przesiewania i odzysku niewykorzystanego materiału, system bezpiecznego i efektywnego czyszczenia wytworzonych modeli,

— gwarancja – min. 12 miesięcy.

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Sinterit Lisa Pro.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka 3D w technologii SLM – 1 szt

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drukarki 3D w technologii SLM – 1 szt zgodna z poniższymi wymaganiami:

— wymiary obszaru roboczego – nie miej niż: średnica 100 mm, wysokość 110 mm,

— wielkość plamki lasera – średnica plamki w przedziale od 30 μm do 50 μm,

— typ lasera – laser światłowodowy,

— moc lasera – nie mniej niż 250W,

— możliwość stosowania gazu osłonowego – azot i argon,

— zasilanie materiałem – manualne lub automatyczne,

— chłodzenie lasera – chłodzenie powietrzem,

— wysokość drukowanej warstwy – w przedziale 30 μm do 90 μm lub szerszym,

— typowa dokładność druku – w przedziale od 30 μm do 50 μm lub lepsza,

— powtarzalność w kierunku X, Y i Z - nie gorsza niż 20 μm,

— obsługiwane materiały – proszki metali reaktywnych i niereaktywnych. Możliwość obsługi materiałów spoza palety producenta,

— oprogramowanie – dedykowane oprogramowanie o w pełni otwartych, modyfikowalnych parametrach druku pozwalających na stosowanie zewnętrznych materiałów,

— komunikacja z PC – Ethernet,

— wymiary zewnętrzne – nie większe niż 800 x 900 x 2000 mm,

— zasilanie – 230 V,

— inne:

• możliwość działania bez podłączenia do instalacji sprężonego powietrza,

• możliwość obsługi i kontroli procesu za pomocą urządzenia mobilnego,

• system odzysku nieprzetworzonego proszku,

• system do obróbki termicznej wytworzonych obiektów o minimalnych parametrach: temperatura do 1 100 stopni C, obieg wymuszony, wymiary komory grzewczej 280 mm x 320 mm x 220 mm, kontroler sterujący PID, system podawania gazów obojętnych

— gwarancja – min. 12 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż:

• zadanie 1 – 650 000,00 PLN,

• zadanie 2 – Zamawiający nie określa wymagań

• zadanie 3 – Zamawiający nie określa wymagań

• zadanie 4 – 650 000,00 PLN;

b) dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

• zadanie 1 – 250 000,00 PLN,

• zadanie 2 – Zamawiający nie określa wymagań

• zadanie 3 – Zamawiający nie określa wymagań

• zadanie 4 – 250 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw o charakterze i złożoności porównywalnych z przedmiotem zamówienia tj. sprzedaż i dostawę Drukarek 3D o wartości:

• Zadanie 1 – co najmniej 350 000,00 PLN netto każda.

• Zadanie 2 –Zamawiający nie określa wymagań

• Zadanie 3 – co najmniej 50 000,00 PLN netto każda.

• Zadanie 4 – co najmniej 350 000,00 PLN netto każda.

b) osób – Zamawiający nie określa wymagań;

c) sprzętu: Zamawiający nie określa wymagań.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Tom II SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 305G za pośrednictwem miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowa instrukcja znajduje się w pkt 9 SIWZ:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie,że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2. SIWZ (zwanego dalej „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego ofert a została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Na wezwanie Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych i opisanych szczegółowo w punkcie 9 oraz 10 SIWZ.

Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

• zadanie 1 – 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych),

• zadanie 2 –600,00 PLN (słownie: sześćset złotych),

• zadanie 3 – 1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych),

• zadanie 4 – 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. IV Odział Warszawa, nr: PL 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664, kod SWIFT: PKOPPLPW.

Zgodnie z paragrafem 14 projektu umowy Zamawiający przewiduje Istotne zmiany umowy na podstawie art 144 Ustawy Pzp.

Przesłanki wykluczenia Wykonawców.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 lub 8 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2020