Usługi - 87149-2017

08/03/2017    S47    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Lubicz Dolny: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2017/S 047-087149

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Lubicz
PL613
Urząd Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Lubicz
Osoba do kontaktów: Kamila Swobodzińska
87-162 Lubicz Dolny
Polska
Tel.: +48 566212133
E-mail: fin.ks@lubicz.pl
Faks: +48 566782122

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lubicz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1714637,54.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego o wartości zamówienia 1 714 637,54 na pokrycie zobowiązań.

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66000000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
1.10.2017
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.3.2017