Servicii - 87543-2017

09/03/2017    S48

Ţările de Jos-Haga: Prestare de servicii de interpretariat

2017/S 048-087543

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Eurojust
Adresă: Maanweg 174
Localitate: The Hague
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Cod poștal: 2516 AB
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125657
Fax: +31 704125585
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eurojust.europa.eu/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2251
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2251
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestare de servicii de interpretariat.

Număr de referinţă: 2017/EJ/10/PO.
II.1.2)Cod CPV principal
79540000 Servicii de interpretariat
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acest contract are ca obiect prestarea de servicii de înalt profesionalism de interpretare simultană, consecutivă sau șoptită în cursul diverselor tipuri de reuniuni organizate de Eurojust la sediul său din Haga (Țările de Jos) sau în alte locații din Țările de Jos și din străinătate. Interpretarea trebuie asigurată din și în toate limbile oficiale ale UE, limbile țărilor candidate și, ocazional, în alte limbi.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Locul principal de executare:

Locul principal de executare este sediul Eurojust din Haga, Țările de Jos. Serviciile de interpretariat vor fi executate în altă locație numai la cererea Eurojust.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În 2016, serviciile de interpretare au constat în aproximativ 90 % interpretare simultană, 5 % interpretare consecutivă și 5 % interpretare șoptită.

Eurojust estimează că numărul de reuniuni care necesită interpretare va fi de aproximativ 260 pe an.

Întrucât Eurojust este o organizație ale cărei activități sunt determinate de cerere, este posibil ca această cifră să crească în cursul executării contractului. Totuși, Eurojust nu este obligată acorde despăgubiri contractantului în cazul în care volumul este mai mic decât estimarea inițială.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru se reînnoiește automat de 2 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni, cu excepția cazului în care una dintre părți primește o notificare oficială în care se specifică contrariul, cu cel puțin 3 luni înainte de încheierea perioadei în curs. Reînnoirea nu modifică sau amână obligațiile existente.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/04/2017
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/04/2017
Ora locală: 14:00
Locul:

Eurojust, Saturnusstraat 9, 2500 AB The Hague, ȚĂRILE DE JOS.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

1 reprezentant din partea fiecărui ofertant este autorizat să asiste la ședința de deschidere a ofertelor în calitate de observator.

Din motive de securitate, ofertanții care nu se înregistrează în termenul indicat nu vor putea participa la ședința de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Candidații pot descărca documentele și toate informațiile suplimentare de pe site-ul: https://etendering.ted.europa.eu

Candidatului îi revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări pe parcursul procedurii de achiziții.

Ofertele trebuie depuse în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Având în vedere că limba de lucru a Eurojust este limba engleză, Eurojust va aprecia în mod deosebit dacă ofertele vor fi trimise în limba engleză.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Eurojust
Adresă: PO Box 16183
Localitate: The Hague
Cod poștal: 2500 BD
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Adresă internet: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/02/2017