Υπηρεσίες - 87554-2017

09/03/2017    S48

Βέλγιο-Βρυξέλλες: UCA 17/004 Αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών ή παροχής βοήθειας στους τομείς της αρχιτεκτονικής (παρτίδα 1) και των έργων μηχανικού κτιρίων (παρτίδα 2) για τα κτίρια του Συμβουλίου

2017/S 048-087554

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, secrétariat général
Ταχ. διεύθυνση: Wetstraat/rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: unité de coordination des acquisitions
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 2-2818062
Φαξ: +32 2-2810262
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2239
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2239
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

UCA 17/004 Αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών ή παροχής βοήθειας στους τομείς της αρχιτεκτονικής (παρτίδα 1) και των έργων μηχανικού κτιρίων (παρτίδα 2) για τα κτίρια του Συμβουλίου.

Αριθμός αναφοράς: UCA 17/004.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να υπογράψει 2 πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο διαδοχικής ανάθεσης:

— παρτίδα 1: αποστολές μελέτης στον τομέα της αρχιτεκτονικής,

— παρτίδα 2: αποστολές μελέτης στον τομέα των έργων μηχανικού κτιρίων.

Οι αποστολές διακρίνονται σε 2 τύπους:

— αποστολές μελετών και ελέγχου των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα ή όλα τα στάδια πριν από το σχέδιο, άδειες, εφόσον απαιτούνται, το σχέδιο, παροχή βοήθειας στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προσφορών, παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών, παραλαβή σχεδίων ανάπλασης, επέκτασης, ανακαίνισης ή/και αναστήλωσης,

— ειδικές αποστολές παροχής βοήθειας ή συμβουλών στον οικοδομικό τομέα.

Η Γραμματεία θα συνάψει έως και 6 συμβάσεις-πλαίσιο (3 ανά παρτίδα) διαδοχικής ανάθεσης, ίδιας διάρκειας για συνολική περίοδο 7 ετών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 0.01 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών ή παροχής βοήθειας στους τομείς της αρχιτεκτονικής

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71221000 Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για κτίρια
71240000 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου
71241000 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες και περίχωρα (Βέλγιο).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το αντικείμενο των υπηρεσιών είναι το ακόλουθο:

— αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα ή όλα τα στάδια πριν από το σχέδιο, άδειες, εφόσον απαιτούνται, το σχέδιο, παροχή βοήθειας στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προσφορών, παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών, παραλαβή σχεδίων ανάπλασης, επέκτασης, ανακαίνισης ή/και αναστήλωσης,

— ειδικές αποστολές παροχής βοήθειας ή συμβουλών στον οικοδομικό τομέα.

Τα κτίρια, τα οποία αφορά η σύμβαση, είναι:

— το κτίριο Justus Lipsius το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο αποτελεί την έδρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γραμματείας του. Έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 228 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 1995. Στεγάζει υποδομές συνεδρίων, γραφεία, εστιατόρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις τυπογραφείου και αποθήκευσης και χώρους στάθμευσης,

— το κτίριο Lex, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 81 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2007. Στεγάζει αίθουσες συνεδρίων, γραφεία, ένα εστιατόριο, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χώρους στάθμευσης,

— το κτίριο Europa, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 71 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2016. Στεγάζει αίθουσες συνεδρίων, γραφεία, εστιατόρια και χώρους στάθμευσης,

— ο βρεφονηπιακός σταθμός, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση avenue de la Brabançonne στις Βρυξέλλες, και ο οποίος έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 6 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2006,

— η αποθήκη που βρίσκεται επί του παρόντος στο Overijse και θα αντικατασταθεί εντός του 2017 από μια αποθήκη που βρίσκεται στο Neder-Over-Heembeek.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 0.01 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 84
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δεν δημοσιεύει την εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων. Η εκτίμηση του όγκου της σύμβασης αναγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών ή παροχής βοήθειας στους τομείς των έργων μηχανικού κτιρίων

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71240000 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71241000 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες και περίχωρα (Βέλγιο).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το αντικείμενο των υπηρεσιών είναι το ακόλουθο:

— αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών στον τομέα της μηχανικής οικοδομών, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα ή όλα τα στάδια πριν από το σχέδιο, άδειες, εφόσον απαιτούνται, το σχέδιο, παροχή βοήθειας στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προσφορών, παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών, παραλαβή σχεδίων ανάπλασης, επέκτασης, ανακαίνισης ή/και αναστήλωσης,

— ειδικές αποστολές παροχής βοήθειας ή συμβουλών στον οικοδομικό τομέα.

Τα κτίρια, τα οποία αφορά η σύμβαση, είναι:

— το κτίριο Justus Lipsius το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο αποτελεί την έδρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γραμματείας του. Έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 228 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 1995. Στεγάζει υποδομές συνεδρίων, γραφεία, εστιατόρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις τυπογραφείου και αποθήκευσης και χώρους στάθμευσης,

— το κτίριο Lex, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 81 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2007. Στεγάζει αίθουσες συνεδρίων, γραφεία, ένα εστιατόριο, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χώρους στάθμευσης,

— το κτίριο Europa, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 71 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2016. Στεγάζει αίθουσες συνεδρίων, γραφεία, εστιατόρια και χώρους στάθμευσης,

— ο βρεφονηπιακός σταθμός, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση avenue de la Brabançonne στις Βρυξέλλες, και ο οποίος έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 6 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2006,

— η αποθήκη που βρίσκεται επί του παρόντος στο Overijse και θα αντικατασταθεί εντός του 2017 από μια αποθήκη που βρίσκεται στο Neder-Over-Heembeek.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 0.01 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 84
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δεν δημοσιεύει την εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων. Η εκτίμηση του όγκου της σύμβασης αναγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

όσον αφορά την παρτίδα 1 (αποστολές αρχιτεκτονικής): αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:

για την παρτίδα 1 (αρχιτεκτονική): συμμόρφωση με τους νόμους της 20.2.1939 και της 26.6.1963 και τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες όπως μεταφέρθηκαν στη βελγική νομοθεσία: οδηγία του Συμβουλίου της 10.6.1985 (85/384/ΕΟΚ), οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7.9.2005 και οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20.11.2013.

III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

1. Γλώσσα εργασίας: η συνήθης γλώσσα εργασίας για την παροχή των υπηρεσιών για τις αποστολές μελετών που αφορούν τα κτίρια θα είναι τα γαλλικά.

2. Ενδέχεται να ζητηθεί εξουσιοδότηση ασφαλείας.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 3
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: βλέπε σημείο VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες.
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/04/2017
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/04/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

rue de la Loi 175, κτίριο Justus Lipsius, 1048 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να μετατεθεί, βραχυπρόθεσμα, λόγω απρόβλεπτων εκδηλώσεων που δύναται να πραγματοποιηθούν στα κτίρια της Γενικής Γραμματείας την ημερομηνία για την οποία είχε προβλεφθεί αρχικά η αποσφράγιση των προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Πριν από την υποβολή προσφοράς, οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε μια ενημερωτική συνάντηση που θα οργανωθεί από την Γραμματεία, ούτως ώστε να ενημερωθούν για το πλαίσιο και την έκταση των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ενδέχεται να προγραμματιστούν υποχρεωτικές επιτόπιες επισκέψεις μεταξύ της 23.3.2017 και της 29.3.2017: για τους σχετικούς όρους, βλέπε το έγγραφο «UCA 17-004 Πρόσκληση υποβολής προσφορών».

Αιτιολόγηση διάρκειας υπερβαίνουσας τα 4 έτη:

η μέγιστη διάρκεια των 7 ετών αιτιολογείται από:

α. την ανάγκη να αποκτήσουν οι εμπλεκόμενοι πάροχοι άριστη γνώση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και των κτιρίων στα οποία αφορούν οι υπηρεσίες,

β. το γεγονός ότι στην πλειονότητα των σχεδίων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, στα οποία πρέπει να παρέμβουν οι πάροχοι, είναι πολυετής η περίοδος μεταξύ της εκκίνησης του σχεδίου και της ολοκλήρωσης των εργασιών εκτέλεσης.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής των προσφυγών.

Οι προθεσμίες διαδικασίας αυξάνονται κατά μια σταθερή προθεσμία διάρκειας 10 ημερών, ανεξαρτήτως του συνήθους τόπου κατοικίας ή διαμονής του οικείου μέρους.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Γραμματεία
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi/Wetstraat 175
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 2-281-8062
Φαξ: +32 2-281-0262
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/02/2017