Usługi - 87554-2017

09/03/2017    S48

Belgia-Bruksela: UCA 17/004 Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury (część 1) i inżynierii budowlanej (część 2) w odniesieniu do budynków Rady

2017/S 048-087554

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, Sekretariat Generalny
Adres pocztowy: Wetstraat/rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: unité de coordination des acquisitions
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Faks: +32 2-2810262
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2239
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2239
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

UCA 17/004 Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury (część 1) i inżynierii budowlanej (część 2) w odniesieniu do budynków Rady

Numer referencyjny: UCA 17/004.
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej zamierza podpisać 2 wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym:

— część 1: zadania z zakresu analizy w dziedzinie architektury,

— część 2: zadania z zakresu analizy w dziedzinie inżynierii budowlanej.

Zadania mogą być dwojakiego rodzaju:

— zadania z zakresu analizy i kontroli robót obejmujące niektóre lub wszystkie etapy projektu wstępnego, pozwolenia (w razie potrzeby), projektu, pomocy w ramach procedur przetargowych, nadzoru wykonania robót, odbioru projektów restrukturyzacji, rozbudowy, renowacji lub odbudowy,

— pojedyncze zadania pomocy lub doradztwa w dziedzinie budownictwa.

Sekretariat zawrze maksymalnie 6 umów ramowych (po 3 na część) w systemie kaskadowym na taki sam łączny okres 7 lat.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 0.01 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela i okolice (Belgia).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są:

— zadania z zakresu analizy i kontroli robót w dziedzinie architektury obejmujące niektóre lub wszystkie etapy projektu wstępnego, pozwolenia (w razie potrzeby), projektu, pomocy w ramach procedur przetargowych, nadzoru wykonania robót, odbioru projektów restrukturyzacji, rozbudowy, renowacji lub odbudowy,

— pojedyncze zadania pomocy lub doradztwa w dziedzinie budownictwa.

Budynki objęte zamówieniem:

— budynek im. Justusa Lipsiusa przy rue de la Loi w Brukseli, który jest siedzibą Rady Unii Europejskiej i jej Sekretariatu. Jego całkowita powierzchnia brutto wynosi 228 000 m2. Budynek został ukończony w 1995. Znajdują się w nim pomieszczenia konferencyjne, biura, restauracje, infrastruktura sportowa, pomieszczenia drukarni, pomieszczenia magazynowe i parkingi,

— budynek Lex przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 81 000 m2. Budynek został ukończony w 2007. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracja, pomieszczenia magazynowe i parkingi,

— budynek Europa przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 71 000 m2. Budynek został ukończony w 2016. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracje i parkingi,

— żłobek przy rue de la Brabançonne w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 6 000 m2. Budynek został ukończony w 2006,

— magazyn, który aktualnie znajduje się w Overijse. W 2017 zastąpi go magazyn w Neder-Over-Heembeek.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 0.01 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekretariat Generalny Rady nie podaje do wiadomości szacunkowej wartości umów. Szacunkowa wielkość zamówienia jest podana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie inżynierii budowlanej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela i okolice (Belgia).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są:

— zadania z zakresu analizy i kontroli robót w dziedzinie inżynierii budowlanej obejmujące niektóre lub wszystkie etapy projektu wstępnego, pozwolenia (w razie potrzeby), projektu, pomocy w ramach procedur przetargowych, nadzoru wykonania robót, odbioru projektów restrukturyzacji, rozbudowy, renowacji lub odbudowy,

— pojedyncze zadania pomocy lub doradztwa w dziedzinie budownictwa.

Budynki objęte zamówieniem:

— budynek im. Justusa Lipsiusa przy rue de la Loi w Brukseli, który jest siedzibą Rady Unii Europejskiej i jej Sekretariatu. Jego całkowita powierzchnia brutto wynosi 228 000 m2. Budynek został ukończony w 1995. Znajdują się w nim pomieszczenia konferencyjne, biura, restauracje, infrastruktura sportowa, pomieszczenia drukarni, pomieszczenia magazynowe i parkingi,

— budynek Lex przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 81 000 m2. Budynek został ukończony w 2007. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracja, pomieszczenia magazynowe i parkingi,

— budynek Europa przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 71 000 m2. Budynek został ukończony w 2016. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracje i parkingi,

— żłobek przy rue de la Brabançonne w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 6 000 m2. Budynek został ukończony w 2006,

— magazyn, który aktualnie znajduje się w Overijse. W 2017 zastąpi go magazyn w Neder-Over-Heembeek.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 0.01 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekretariat Generalny Rady nie podaje do wiadomości szacunkowej wartości umów. Szacunkowa wielkość zamówienia jest podana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

w odniesieniu do części 1 (zadania z zakresu architektury): kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zawodowego lub handlowego lub oświadczenie pod przysięgą, lub zaświadczenie zgodne z warunkami przewidzianymi w państwie członkowskim pochodzenia oferenta.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

część 1 (architektura): zgodność z ustawami z 20.2.1939 i 26.6.1963 oraz aktami transponującymi do ustawodawstwa belgijskiego dyrektywy europejskie: dyrektywę Rady z 10.6.1985 (85/384/EWG), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z 7.9.2005 oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z 20.11.2013.

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Język roboczy: językiem roboczym wykorzystywanym zwykle w ramach świadczenia usług w związku z zadaniami z zakresu analiz dotyczących budynków będzie język francuski.

2. Może być wymagane poświadczenie bezpieczeństwa.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata: zob. pkt VI.3 Informacje dodatkowe.
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/04/2017
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

rue de la Loi 175, budynek im. Justusa Lipsiusa, 1048 Bruksela, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

otwarcie ofert może się nieznacznie opóźnić ze względu na nieprzewidziane wydarzenia odbywające się w budynkach Sekretariatu Generalnego w dniu, który początkowo przewidziany na sesję otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przed złożeniem oferty zaprasza się oferentów do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Sekretariat, aby mogli zapoznać się z kontekstem i zakresem oczekiwanych usług.

Wizyty w terenie mogą zostać zaplanowane na okres od 23.3.2017 et do 29.3.2017: warunki wizyt zob. dokument „UCA 17-004 Zaproszenie do składania ofert”.

Uzasadnienie czasu trwania umowy przekraczającego 4 lata:

maksymalny okres ważności umowy wynoszący 7 lat uzasadnia się:

a. koniecznością nabycia przez zaangażowanych usługodawców doskonałej znajomości SGR i budynków objętych usługami;

b. faktem, że większość projektów prowadzonych przez SGR, w których usługodawcy będą uczestniczyć, trwa przez wiele lat, licząc od uruchomienia projektu do zakończenia realizacji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia strony skarżącej, a w przypadku braku powiadomienia od dnia zapoznania się z danym faktem.

Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

Terminy procesowe zostały przedłużone o 10-dniowy termin uwzględniający odległość, bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania zainteresowanej strony.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, Sekretariat Generalny
Adres pocztowy: rue de la Loi/Wetstraat 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Faks: +32 2-281-0262
Adres internetowy: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2017