Varer - 87580-2019

25/02/2019    S39    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Odense: Kontormaskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke computere, printere og møbler

2019/S 039-087580

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Syddansk Universitet
CVR-nummer: 29283958
Postadresse: Campusvej 55
By: Odense M
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontaktperson: Erkan Ozokcu
E-mail: erko@sdu.dk
Telefon: +45 65508247

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/100647183.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.sdu.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/100647183.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/100647183.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Produktionsprintere til SDU

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30100000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af produktionsprintere til SDU.

Tryk her https://permalink.mercell.com/100647183.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30232100
48824000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Print & Sign er SDU´s in-house trykkeri. Den nuværende maskinpark i Print & Sign er nedslidt. Print & Sign leverer alle former for tryksager til ansatte og studerende samt i henhold til SDU´s designmanual.

Den nye leverandør skal tilbagekøbe den nuværende maskinpark, som drejer sig om 6 produktionsprintere, jf. Bilag 1 - Kravspecifikationen.

SDU ønsker at købe 2 stk. hovedmaskiner, 1 stk. back-up maskine og øvrige ydelser, jf. tilbudslisten Bilag 2.

Formålet er at produktionsapparatet sikre en stabil produktion og leverer en høj kvalitet, der opfylder SDU´s designmanual, samtidig med, at der bliver mere plads hos Print & Sign, hvilket kan give et bedre arbejdsmiljø.

Ordregiver ønsker med nærværende udbud at indgå en aftale vedrørende indkøb af produktionsprintere og øvrige ydelser i hele aftaleperioden. Aftalen ønskes indgået med én leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Referenceliste med beskrivelse af de leverancer der er vigtigst, og som er leveret inden for de seneste 3 år.

Ved de vigtigste leverancer menes de leverancer, der er mest sammenlignelige med det der udbydes i nærværende udbud og som har flest lighedstegn på flest mulige parametre i forhold til nærværende udbud.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgeren skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de:

— Obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloves § § 135, stk. 1-3 og 136,

— Frivillige udelukkelsesgrunde nærmere beskrevet i nærværende udbudsbetingelsers pkt. 2.13.

Se ESPD'et Del III.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen jf. Udbudslovens § 142:

— Ansøger skal fremlægge dokumentation af en gyldig erhvervsansvarsforsikring.

Se ESPD'et Del IV afsnit B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger vedrørende ansøgers tekniske og faglige formåen:

— Minimum 3 sammenlignede referencer fra de seneste 3 år inden for området af produktionsprintere. Med sammenlignede referencer menes udførte leverancer til private virksomheder, kommuner, regioner, universiteter, offentlige kundeforhold mv.

Se ESPD'et DEL IV afsnit C.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2019