Dostawy - 87734-2017

09/03/2017    S48    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Gdynia: Mundury wojskowe

2017/S 048-087734

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komenda Portu Wojennego Gdynia
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
81-103
Polska
Tel.: +48 261262198
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Faks: +48 261262314
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://kpwgdynia.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania z podziałem na IV części.

II.1.2)Główny kod CPV
35811300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część I –Dostawa mundurów( wyjściowych, galowych i letnich) damskich Marynarki Wojennej, koszul damskich i ubrań wieczorowych MW

Część II Dostawa oznak stopnia do umundurowania wyjściowego MW wykonanych z taśmy dystynkcyjnej i gwiazdek do czapek MW.

Część III Dostawa odznak identyfikacyjnych haftowanych

Część IV Dostawa getrów skórzanych kol. białego, Pasów marynarskich kol. białego ,rękawiczek skórzanych w kol. białym i kapeluszy damskich.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I –Dostawa mundurów( wyjściowych, galowych i letnich) damskich Marynarki Wojennej, koszul damskich i ubrań wieczorowych MW

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa mundurów( wyjściowych, galowych i letnich) damskich Marynarki Wojennej, koszul damskich i ubrań wieczorowych MW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów eksploatacyjnych z zastosowaniem prawa

opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach

zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin obowiązywania umowy:

zamówienie podstawowe do 31.7.2017 r.

zamówienie wynikająca z „prawa opcji”: do 31.10.2017.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II –Dostawa oznak stopnia do umundurowania wyjściowego MW wykonanych z taśmy dystynkcyjnej i gwiazdek do czapek MW.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oznak stopnia do umundurowania wyjściowego MW wykonanych z taśmy dystynkcyjnej i gwiazdek do czapek MW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów eksploatacyjnych z zastosowaniem prawa

opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach

zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin obowiązywania umowy:

zamówienie podstawowe do 31.7.2017 r.

zamówienie wynikająca z „prawa opcji”: do 31.10.2017.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III Dostawa odznak identyfikacyjnych haftowanych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa odznak identyfikacyjnych haftowanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów eksploatacyjnych z zastosowaniem prawa

opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach

zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin obowiązywania umowy:

zamówienie podstawowe do 31.7.2017 r.

zamówienie wynikająca z „prawa opcji”: do 31.10.2017.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV Dostawa getrów skórzanych kol. białego, Pasów marynarskich kol. białego ,rękawiczek skórzanych w kol. białym i kapeluszy damskich

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ostawa getrów skórzanych kol. białego, Pasów marynarskich kol. białego ,rękawiczek skórzanych w kol. białym i kapeluszy damskich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów eksploatacyjnych z zastosowaniem prawa

opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach

zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin obowiązywania umowy:

zamówienie podstawowe do 31.7.2017 r.

zamówienie wynikająca z „prawa opcji”: do 31.10.2017.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
18/04/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
18/04/2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2017