Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Строителство - 87986-2016

16/03/2016    S53    Европейски парламент - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Покана за участие в търг № 06A50/2015/M066 – Рамков договор за структурни и довършителни дейности в сградите на Европейския парламент в Брюксел

2016/S 053-087986

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
код NUTS: BE100
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: unité des contrats et marchés publics
Електронна поща: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://europarl.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1152
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: direction générale des infrastructures et de la logistique, unité des contrats et marchés publics, bureau MTY 08R003
Електронна поща: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://europarl.europa.eu

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Покана за участие в търг № 06A50/2015/M066 – Рамков договор за структурни и довършителни дейности в сградите на Европейския парламент в Брюксел.

II.1.2)Основен CPV код
45400000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Структурни и довършителни дейности в сградите на Европейския парламент в Брюксел.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Партида А: метални конструкции.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45400000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Структурни и довършителни дейности в сградите на Европейския парламент в Брюксел – метална дограма.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Партида Б: структурни и довършителни дейности в сградите на Европейския парламент в Брюксел – дървена дограма – вътрешни конструкции – покрития

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45400000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Структурни и довършителни дейности в сградите на Европейския парламент в Брюксел – дървена дограма – вътрешни конструкции – покрития.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

даден кандидат ще бъде изключен от тази процедура или от възлагане на настоящата поръчка, ако попада в 1 от ситуациите, посочени в членове 106 и 107 от Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г., както е изменен от Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28.10.2015 г.

Одобреният оферент трябва, в рамките на 10 календарни дни от датата на получаване на уведомление за решението за възлагане, да предостави копия на документите, посочени в спецификациите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

оферентите трябва да подават помощните документи, изисквани в условията на документите на поканата за участие в търг.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

— кандидатите трябва да представят доказателство, за 3-те години преди датата на публикуване на обявлението за поръчка, за минимален годишен оборот от:

• ако подават оферта само за партида А: 2 000 000 EUR,

• ако подават оферта само за партида Б: 8 500 000 EUR,

• ако подават оферта за двете партиди: 10 500 000 EUR,

— кандидатите трябва да представят доказателство, че имат застрахователна полица, покриваща професионални рискове.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

оферентите трябва да подават помощните документи, изисквани в условията на документите на поканата за участие в търг.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

А. Опит и референции:

— за партида А:

кандидатите трябва да представят доказателство, че през 5-те години преди датата на публикуване на обявлението за поръчка са изпълнили:

— поне 2 подобни поръчки за дейности по обновяване в заетите административни сгради, извършени за институция или обществена служба, със сертификат за успешно изпълнение, включващи минимална площ от 150 000 m2,

— за партида Б:

кандидатите трябва да представят доказателство, че през 5-те години преди датата на публикуване на обявлението за поръчка са изпълнили:

— поне 1 подобна поръчка за конкретната техническа област на партидата, за дейности по обновяване в заетите административни сгради, извършени за институция или обществена служба, със сертификат за успешно изпълнение, включващи минимална площ от 150 000 m2, и

— поне 1 подобна поръчка за координиране на дейности по обновяване (обхващащи 2 или повече технически области) в заетите административни сгради, извършени за институция или обществена служба, със сертификат за успешно изпълнение, включващи минимална площ от 150 000 m2.

Става въпрос за следните специфични технически области:

— глава 04 – дървена дограма,

— глава 05 – вътрешни конструкции,

— глава 06 – покрития.

Б. Одобрения:

кандидатите трябва да представят доказателство, за всяка партида, за която кандидатстват, че те са одобрени изпълнители за изпълнение на дейности съгласно Белгийския министерски декрет от 26.9.1991 г. или еквивалентен в държавата на оферента:

• за партида A (глава 03): в категории D14, D20,

• за партида Б (глави 04, 05 и 06): в категории D4, D5, D11, D13, D25.

В. Управленски персонал:

кандидатите трябва да предоставят доказателство, че тяхната фирма, включително подизпълнителя/подизпълнителите, декларирани в офертата, разполага със следния персонал:

• за партида A (глава 03):

— 1 административен ръководител на обекта (с 3 години опит преди датата на публикуване на обявлението за поръчка),

— 1 квалифициран ръководител на екип (с 3 години опит преди датата на публикуване на обявлението за поръчка),

— 6 квалифицирани работници (с 3 години опит преди датата на публикуване на обявлението за поръчка);

• за партида Б (глави 04, 05 и 06):

— 1 координатор на обекта и административен ръководител с поне 7 години опит преди датата на публикуване на обявлението за поръчката в областта на дограмите, вътрешните конструкции и покритията,

— 1 специалист ръководител на екип (с 3 години опит преди датата на публикуване на обявлението за поръчка) за всяка техническа област, която включва партидата,

— 10 квалифицирани работници (с 3 години опит преди датата на публикуване на обявлението за поръчка) за всяка техническа област, която включва партидата,

— 2 работници, квалифицирани в пожарната безопасност (устойчивост на пожар, азбест) (с 3 години опит преди датата на публикуване на обявлението за поръчка).

Г. Служител по сигурността, качеството и околната среда:

кандидатите трябва да представят доказателство, че тяхната фирма има:

• служител по сигурността, качеството и околната среда с опит на подобна позиция от поне 3 години преди датата на публикуване на обявлението за поръчка.

Д. Конкретен план за качество:

кандидатите трябва да представят доказателство, че фирмата на кандидата изпълнява конкретен план за качество по време на изпълнението на поръчката/дейностите на строителните й обекти.

Фирмата трябва да даде пример за конкретен план за качество, създаден за изпълнението на поръчката/строителния обект, върху който се работи, за всяка предишна поръчка, за която дава референция в точка А.

Е. Управление на околната среда:

кандидатите трябва да представят доказателство, че фирмата на кандидата използва опита си относно въздействието върху околната среда по време на изпълнението на поръчката и дейностите/работата на строителния обект.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/05/2016
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/05/2016
Местно време: 09:30
Място:

Европейски парламент, bâtiment Montoyer, rue Montoyer 70, Bruxelles, БЕЛГИЯ, в 9:30 ч.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето може да присъства не повече от 1 представител на всеки оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Европейският парламент ще организира незадължително посещение на място на следващия ден:

— за двете партиди: 5.4.2016 (10:00).

Мястото на срещата е определено на входа на центъра за акредитация на сграда Altiero Spinelli в Брюксел (вж. картата, приложена към административните клаузи).

Могат да присъстват до 2-ма представители на дружество.

За да бъде изготвен пропускът Ви, моля да предоставите по електронна поща (за предпочитане) до следния адрес: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

или по поща на следния адрес:

Европейски парламент, direction générale des infrastructures et de la logistique, unité des contrats et marchés publics, bureau MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, БЕЛГИЯ,

следната информация най-малко 2 работни дни преди посещението:

— официално наименование на дружеството,

— адрес за електронна поща на дружеството,

— име, титла, номер на лична карта и дата на раждане на всички онези, които участват в посещението.

Вашите представители трябва да носят валиден документ за самоличност.

NB: невъзможност за своевременно предоставяне на изисканата по-горе информация може да доведе до отказ за достъп на представителите на оферента от страна на службите за сигурност на Европейския парламент.

Регистрацията за посещението на място ще бъде потвърдена по електронна поща или факс.

Всякакви пътни разходи, свързани с посещението на място, ще бъдат за сметка на оферентите и няма да бъдат възстановявани от Европейския парламент.

Документите за обществената поръчка (включително спецификациите) могат да бъдат изтеглени на следния адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1152

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/03/2016