Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Gradnje - 87986-2016

16/03/2016    S53    Evropski parlament - Gradnje - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Javni razpis za zbiranje ponudb št. 06A50/2015/M066 – Okvirno naročilo za konstrukcijska in zaključna dela v stavbah Evropskega parlamenta v Bruslju

2016/S 053-087986

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE100
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: unité des contrats et marchés publics
E-naslov: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://europarl.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1152
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: direction générale des infrastructures et de la logistique, unité des contrats et marchés publics, bureau MTY 08R003
E-naslov: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://europarl.europa.eu

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Javni razpis za zbiranje ponudb št. 06A50/2015/M066 – Okvirno naročilo za konstrukcijska in zaključna dela v stavbah Evropskega parlamenta v Bruslju.

II.1.2)Glavna koda CPV
45400000
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Konstrukcijska in zaključna dela v stavbah Evropskega parlamenta v Bruslju.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop A: kovinsko stavbno pohištvo.

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45400000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Konstrukcijska in zaključna dela v stavbah Evropskega parlamenta v Bruslju – kovinsko stavbno pohištvo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop B: konstrukcijska in zaključna dela v stavbah Evropskega parlamenta v Bruslju – leseno stavbno pohištvo – notranje konstrukcije – obloge.

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45400000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Konstrukcijska in zaključna dela v stavbah Evropskega parlamenta v Bruslju – leseno stavbno pohištvo – notranje konstrukcije – obloge.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 17 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

kandidat bo izključen iz tega postopka ali oddaje naročila, če se nahaja v kateri od situacij, navedenih v členih 106 in 107 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28.10.2015.

Uspešni ponudnik mora v 10 koledarskih dneh od datuma prejema obvestila o oddaji naročila predložiti kopije dokumentov, navedenih v specifikacijah.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudniki morajo predložiti podporno dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

— kandidati morajo zagotoviti dokazilo o minimalnem letnem prometu za 3 leta pred datumom objave obvestila o naročilu, ki mora znašati:

• v primeru oddaje ponudbe samo za sklop A: 2 000 000 EUR,

• v primeru oddaje ponudbe samo za sklop B: 8 500 000 EUR,

• v primeru oddaje ponudbe za oba sklopa: 10 500 000 EUR,

— kandidati morajo predložiti dokazilo o sklenitvi zavarovalne police za kritje poklicnega tveganja.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudniki morajo predložiti podporno dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

A. Izkušnje in reference:

— za sklop A:

kandidati morajo predložiti dokazilo, da so v 5 letih pred datumom objave obvestila o javnem naročilu izvedli:

— vsaj 2 podobni naročili za obnovitvena dela v zasedenih upravnih stavbah za institucijo ali javno službo, s predloženim potrdilom o uspešni izvedbi naročila, ki je zajemalo površino najmanj 150 000 m2,

— za sklop B:

kandidati morajo predložiti dokazilo, da so v 5 letih pred datumom objave obvestila o javnem naročilu izvedli:

— vsaj 1 podobno naročilo za obnovitvena dela, na specifičnem tehničnem področju sklopa, v zasedenih upravnih stavbah za institucijo ali javno službo, s predloženim potrdilom o uspešni izvedbi naročila, ki je zajemalo površino najmanj 150 000 m2, in

— vsaj 1 podobno naročilo za koordiniranje obnovitvenih del (ki so zajemala 2 ali več specifičnih tehničnih področij) v zasedenih upravnih stavbah za institucijo ali javno službo, s predloženim potrdilom o uspešni izvedbi naročila, ki je zajemalo površino najmanj 150 000 m2.

Zadevna specifična tehnična področja so naslednja:

— poglavje 04 – leseno stavbno pohištvo,

— poglavje 05 – notranje konstrukcije,

— poglavje 06 – obloge.

B. Potrdila:

kandidati morajo predložiti dokazilo, za vsak sklop, za katerega oddajajo ponudbo, da so potrjeni izvajalci za izvedbo del v skladu z belgijsko ministrsko uredbo z dne 26.9.1991 ali enakovrednim v državi ponudnika:

• za sklop A (poglavje 03): za kategoriji D14, D20,

• za sklop B (poglavja 04, 05 in 06): za kategorije D4, D5, D11, D13, D25.

C. Vodstveno osebje:

kandidati morajo zagotoviti dokazilo, da ima njihovo podjetje, vključno s podizvajalcem(-i), navedenem(-imi) v ponudbi, naslednje osebje:

• za sklop A (poglavje 03):

— 1 upravnega vodjo lokacije (s 3 leti izkušenj pred datumom objave obvestila o naročilu),

— 1 kvalificiranega vodjo ekipe (s 3 leti izkušenj pred datumom objave obvestila o naročilu),

— 6 usposobljenih delavcev (s 3 leti izkušenj pred datumom objave obvestila o naročilu);

• za sklop B (poglavja 04, 05 in 06):

— 1 koordinatorja na lokaciji in upravnega vodjo z najmanj 7 leti izkušenj pred datumom objave obvestila o naročilu na področju stavbnega pohištva, notranjih konstrukcij in oblog,

— 1 specializiranega vodjo ekipe (s 3 leti izkušenj pred datumom objave obvestila o naročilu) za vsako tehnično področje zadevnega sklopa,

— 10 usposobljenih delavcev (s 3 leti izkušenj pred datumom objave obvestila o naročilu) za vsako tehnično področje zadevnega sklopa,

— 2 usposobljena delavca s področja preprečevanja požarov (požarna odpornost, azbest) (s 3 leti izkušenj pred datumom objave obvestila o naročilu).

D. Uslužbenec, odgovoren za varnost, kakovost in okolje:

kandidati morajo predložiti dokazilo, da ima njihovo podjetje:

• uslužbenca, odgovornega za varnost, kakovost in okolje, z najmanj 3 leti izkušenj na podobnem položaju pred datumom objave obvestila o naročilu.

E. Poseben načrt kakovosti:

kandidati morajo predložiti dokazilo, da njihovo podjetje izvaja poseben načrt kakovosti pri izvajanju naročil/del na delovnih lokacijah.

Podjetje mora predložiti primer posebnega načrta kakovosti, ki ga je pripravilo za izvedbo naročila/lokacijo dela za vsako izvedeno naročilo, ki ga navede kot referenco v okviru točke A.

F. Ravnanje z okoljem:

kandidati morajo predložiti dokazilo, da podjetje upošteva vplive na okolje med izvajanjem naročil/del na njegovih delovnih lokacijah.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 03/05/2016
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/05/2016
Lokalni čas: 09:30
Kraj:

Evropski parlament, bâtiment Montoyer, rue Montoyer 70, Bruxelles, BELGIJA, ob 9:30.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Na odpiranju ponudb je lahko navzoč največ 1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Evropski parlament bo organiziral neobvezni obisk lokacije, ki bo:

— za oba sklopa: 5.4.2016 (10:00).

Zbirno mesto je pri vhodu v akreditacijski center stavbe Altiero Spinelli v Bruslju (glej karto, priloženo upravnim določbam).

Udeležita se lahko največ 2 zastopnika na podjetje.

Da bi lahko pripravili vašo prepustnico, vas prosimo, da nam po e-pošti (po možnosti) na naslednji naslov: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

ali po pošti na naslednji naslov:

Evropski parlament, direction générale des infrastructures et de la logistique, unité des contrats et marchés publics, bureau MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIJA,

posredujete naslednje informacije vsaj 2 delovna dneva pred obiskom:

— uradno ime podjetja,

— e-poštni naslov podjetja,

— ime, naslov, številka osebne izkaznice in datum rojstva za vse udeležence na obisku.

Vaši zastopniki morajo imeti veljaven osebni dokument.

Opomba: če zgoraj zahtevani podatki niso posredovani pravočasno, lahko varnostne službe Evropskega parlamenta zastopnikom ponudnikov zavrnejo dostop.

Registracija za obisk lokacije bo potrjena po e-pošti ali faksu.

Vse potne stroške v zvezi z obiskom lokacije bodo krili ponudniki in jih Evropski parlament ne bo povrnil.

Razpisna dokumentacija (vključno s specifikacijami) je na voljo za prenos na naslednjem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1152

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/03/2016