Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Byggentreprenader - 87986-2016

16/03/2016    S53    Europaparlamentet - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Anbudsinfordran nr 06A50/2015/M066 – ramavtal för anläggningsarbeten och färdigställande arbeten vid Europaparlamentets byggnader i Bryssel

2016/S 053-087986

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE100
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: unité des contrats et marchés publics
E-post: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://europarl.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1152
Ytterligare upplysningar kan erhållas från annan adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: direction générale des infrastructures et de la logistique, unité des contrats et marchés publics, bureau MTY 08R003
E-post: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://europarl.europa.eu

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anbudsinfordran nr 06A50/2015/M066 – ramavtal för anläggningsarbeten och färdigställande arbeten vid Europaparlamentets byggnader i Bryssel

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45400000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Anläggningsarbeten samt färdigställande arbeten vid Europaparlamentets byggnader i Bryssel.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del A: metallarbeten.

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45400000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Anläggningsarbeten samt färdigställande arbeten vid Europaparlamentets byggnader i Bryssel – metallarbeten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del B: anläggningsarbeten samt färdigställande arbeten vid Europaparlamentets byggnader i Bryssel – snickeriarbeten i trä – invändig konstruktion – beläggningar

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45400000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Anläggningsarbeten samt färdigställande arbeten vid Europaparlamentets byggnader i Bryssel – snickeriarbeten i trä – invändig konstruktion – beläggningar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 17 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Sökande kommer att uteslutas från detta förfarande eller kommer inte att tilldelas detta kontrakt om denne befinner sig i någon av de uteslutningssituationer som står förtecknade i artiklarna 106 och 107 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25.10.2012, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28.10.2015.

Den utvalde anbudsgivaren ska, inom 10 kalenderdagar från datumet för mottagande av meddelandet om beslutet om tilldelning, tillhandahålla kopior på de handlingar som anges i förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivare ska lämna de styrkande handlingar som erfordras i villkoren i anbudsinfordran.

Eventuella minimistandardnivåer:

— De sökande ska, för de 3 senaste åren innan publiceringsdatumet för meddelandet om upphandling, tillhandahålla bevis för en lägsta årsomsättning på följande belopp:

• Om anbud enbart lämnas för del A: 2 000 000 EUR.

• Om anbud enbart lämnas för del B: 8 500 000 EUR.

• Om anbud lämnas för bägge delar: 10 500 000 EUR.

— Sökande ska tillhandahålla bevis på innehav av yrkesansvarsförsäkring.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivare ska lämna de styrkande handlingar som erfordras i villkoren i anbudsinfordran.

Eventuella minimistandardnivåer:

A. Erfarenhet och referenser:

— För del A:

Sökande ska tillhandahålla bevis på att under de 5 senaste åren (innan publiceringsdatumet för meddelandet om upphandling) ha utfört följande:

— Minst 2 likartade kontrakt avseende renoveringsarbeten i administrationsbyggnader som samtidigt nyttjas, utförda å en institutions eller ett offentligt organs vägnar, med intyg om slutförande med gott resultat och som omfattat en yta om minst 150 000 m2.

— För del B:

Sökande ska tillhandahålla bevis på att under de 5 senaste åren (innan publiceringsdatumet för meddelandet om upphandling) ha utfört följande:

— Minst 1 likartat kontrakt för det särskilda tekniska område som delen gäller, avseende renoveringsarbeten i administrationsbyggnader som samtidigt nyttjas, utförda å en institutions eller ett offentligt organs vägnar, med intyg om slutförande med gott resultat och som omfattat en yta om minst 150 000 m2,

— Minst 1 likartat kontrakt avseende samordning av renoveringsarbeten (som omfattar 2 eller fler särskilda tekniska områden) i administrationsbyggnader som samtidigt nyttjas, utförda å en institutions eller ett offentligt organs vägnar, med intyg om slutförande med gott resultat och som omfattat en yta om minst 150 000 m2.

Följande särskilda tekniska områden avses:

— Kapitel 04 – snickeriarbeten i trä.

— Kapitel 05 – invändig konstruktion.

— Kapitel 06 – beläggningar.

B. Tillstånd:

Sökande ska tillhandahålla bevis, för varje del som de lämnar anbud för, att de är godkända uppdragstagare för utförande av arbeten i enlighet med det belgiska ministerdekretet av den 26.9.1991 eller motsvarande i anbudsgivarens hemland:

• För del A (kapitel 03): inom kategorierna D14, D20.

• För del B (kapitel 04, 05 och 06): inom kategorierna D4, D5, D11, D13, D25.

C. Personal i ledande ställning:

Sökande ska tillhandahålla bevis för att deras företag, inbegripet underleverantörer som angivits i anbudet, har följande personal:

• För del A (kapitel 03):

— 1 förvaltningsdirektör för platsarbetena med minst 3 års erfarenhet (innan publiceringsdatumet för meddelandet om upphandling).

— 1 behörig gruppledare med minst 3 års erfarenhet (innan publiceringsdatumet för meddelandet om upphandling).

— 6 erfarna arbetare med minst 3 års erfarenhet (innan publiceringsdatumet för meddelandet om upphandling).

• För del B (kapitel 04, 05 och 06):

— 1 platssamordnare och förvaltningsdirektör med minst 7 års erfarenhet (innan publiceringsdatumet för meddelandet om upphandling) inom snickeriarbeten, invändig konstruktion och beläggningar.

— 1 specialiserad gruppledare med minst 3 års erfarenhet (innan publiceringsdatumet för meddelandet om upphandling) för varje tekniskt område som delen omfattar.

— 10 erfarna arbetare med minst 3 års erfarenhet (innan publiceringsdatumet för meddelandet om upphandling) för varje tekniskt område som delen omfattar.

— 2 arbetare med erfarenhet inom brandavskiljning (brandmotstånd, asbest) med minst 3 års erfarenhet (innan publiceringsdatumet för meddelandet om upphandling).

D. Säkerhets-, kvalitets- och miljöchef:

Sökande ska tillhandahålla bevis på att deras företag har

• en säkerhets-, kvalitets- och miljöchef med 3 års erfarenhet (likartad befattning) innan publiceringsdatumet för meddelandet om upphandling.

E. Specifik kvalitetsplan:

Sökande ska tillhandahålla bevis på att det företag som ansöker tillämpar en specifik kvalitetsplan under genomförandet av kontraktet/under arbetet vid byggplatserna.

Företaget ska tillhandahålla exempel på en specifik kvalitetsplan som upprättats för genomförande av kontraktet/för de byggplatser där arbete utförts inom ramen för varje kontrakt som anges som referens enligt punkt A.

F. Miljöstyrning:

Sökande ska tillhandahålla bevis på att det företag som ansöker omsätter sin sakkunskap om miljöpåverkan i praktiken under genomförandet av kontraktet och arbetet/under arbetet vid byggplatserna.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/05/2016
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/05/2016
Lokal tid: 09:30
Plats:

Europaparlamentet, bâtiment Montoyer, rue Montoyer 70, Bruxelles, BELGIEN, kl. 09:30.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Endast 1 företrädare per anbudsgivare får närvara vid anbudsöppnandet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Europaparlamentet kommer att anordna ett frivilligt platsbesök som äger rum

— för båda delarna: 5.4.2016 (10:00).

Mötesplatsen har bestämts till ingången till ackrediteringscentret i Altiero Spinelli-byggnaden i Bryssel (se kartan som bifogas de administrativa klausulerna).

Högst 2 företrädare per företag får närvara.

För att passerkort ska kunna förberedas, skicka via e-post (helst) till adressen inlo.ao-bru@ep.europa.eu

eller via post till adressen

Europaparlamentet, direction générale des infrastructures et de la logistique, unité des contrats et marchés publics, bureau MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIEN,

med följande information minst 2 arbetsdagar innan besöket:

— Företagets officiella namn.

— Företagets e-postadress.

— Namn, befattning, id-kortnummer och födelsedatum för alla som ska närvara vid besöket.

Anbudsgivarens företrädare ska ha med sig en giltig identitetshandling.

Observera: Om ovannämnda uppgifter inte skickas i god tid kan detta leda till att Europaparlamentets säkerhetstjänst nekar anbudsgivarens företrädare tillträde.

Registrering för platsbesöket kommer att bekräftas via e-post eller fax.

Resekostnader i samband med platsbesöket står anbudsgivarna själva för och kommer inte att ersättas av Europaparlamentet.

Upphandlingsdokumenten (inbegripet specifikationerna) kan laddas ner från följande adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1152

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/03/2016