Usługi - 88038-2017

09/03/2017    S48    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Kraków: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

2017/S 048-088038

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.malopolska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy
ul. Racławicka 56
Kraków
30-017
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wąsowicz
Tel.: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych.

II.1.2)Główny kod CPV
79341400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych obejmujące w szczególności – kampanie promocyjne, reklamowe, marketingowe, społeczne, edukacyjno – informacyjne itp.

Zapewnienie powierzchni reklamowych – citylighty, billboardy, reklamy w prasie, telewizji, Internecie itp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Realizacja kampanii informacyjno-rekrutacyjnej targów edukacyjnych pn.: „Festiwal Zawodów w Małopolsce” w 2018 roku. (EK)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja kampanii informacyjno-rekrutacyjnej targów edukacyjnych pn.: „Festiwal Zawodów w Małopolsce” w 2018 roku. W ramach kampanii informacyjno-rekrutacyjnej zostaną wykorzystane następujące narzędzia i kanały komunikacyjne: ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym, katalog targowy, kampania zewnętrzna– bilbordy, mobile oraz banery. Zamówienie składa się z 2 części: cz. I – realizacja kampanii prasowej i druk katalogu, cz. II – realizacja kampanii outdoorowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 43 458.31 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kampania informacyjna w gazetach lokalnych oraz na portalach internetowych PROW 2014-2020 (FE)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kampania informacyjna w gazetach lokalnych oraz na portalach internetowych PROW 2014-2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 371.60 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: PROW 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kampania edukacyjno-informacyjna w ramach realizacji zadania Budżet Obywatelski (KZ)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kampania edukacyjno-informacyjna w ramach realizacji zadania Budżet Obywatelski.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 95 810.68 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Promocja WM w związku z przyznaniem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem WM (KZ)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja WM w związku z przyznaniem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem WM.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 976.33 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Realizacja całorocznej kampanii outdoorowej. (MM)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja całorocznej kampanii outdoorowej. Zamówienie będzie obejmowało wykupienie nośników zewnętrznych (reklamy wielkoformatowe, bilboardy, citylighty) w ramach kampanii outdorowej, która będzie wsparciem dla realizowanych przez Dep. MM działań promocyjnych. Kampania ma na celu umocnienie wizerunku Marki Małopolska w przestrzeni publicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 119 763.35 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz projektu SPIN. (PR)

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz projektu SPIN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 059.52 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i realizacja kampanii nt. istotnej roli obowiązkowych szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom.(PS)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i realizacja kampanii nt. istotnej roli obowiązkowych szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 91 020.14 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kampania promocyjna – „Małopolska regionem wspierającym przedsiębiorczość i innowacje”. (RG)

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kampania promocyjna – „Małopolska regionem wspierającym przedsiębiorczość i innowacje”. Wielokanałowa kampania promocyjna mająca na celu podniesienie świadomości o potencjale gospodarczym WM.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 947.43 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Realizacja działań promocyjnych Małopolskiej Nocy Naukowców 2017. (RG)

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja działań promocyjnych Małopolskiej Nocy Naukowców 2017, w tym przygotowanie materiałów informacyjnych (m.in. ulotek, plakatów, spotów), wydruk materiałów, reklama outdoor (m.in. citylighty, billboardy).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 578.97 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania promocyjne Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce (RG)

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Działania promocyjne Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce (ŚTP) m.in.:

— druk materiałów promocyjnych (m.in. ulotki, plakaty),

— reklama outdoor (wynajem powierzchni reklamowej: słupy reklamowe, citylighty, billboard),

— przygotowanie telewizyjnego spotu reklamowego,

— przygotowanie dźwiękowego spotu reklamowego,

— reklama w mediach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 526.34 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Reklama ŚTP w mediach – Internet. (RG)

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Reklama ŚTP w mediach – Internet.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 239.48 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Realizacja działań promocyjnych Programu Akceleracyjnego w ramach programu „Przedsiębiorcza Małopolska”. (RG)

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja działań promocyjnych Programu Akceleracyjnego w ramach programu „Przedsiębiorcza Małopolska” w tym przygotowanie materiałów informacyjnych (m.in. banery, infografiki, spoty, przygotowanie felietonów do publikacji w Internecie, reklama internetowa).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 347.38 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania promocyjne wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze (RG)

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Działania promocyjne wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze m.in.:

— druk materiałów promocyjnych (m.in. ulotki, plakaty),

— reklama outdoor (wynajem powierzchni reklamowej: słupy reklamowe, citylighty, billboard),

— przygotowanie telewizyjnego spotu reklamowego,

— przygotowanie dźwiękowego spotu reklamowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 915.82 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie i realizacja dwóch edycji kampanii informacyjno – promocyjnej (typu OOH) (ZPO).

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przygotowanie i realizacja dwóch edycji kampanii informacyjno – promocyjnej (typu OOH) promującej nabory wniosków w ramach RPO WM oraz zachęcającej do korzystania z Funduszy Europejskich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 51 730.40 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Reklama wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze w mediach (Internecie)(RG)

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Reklama wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze w mediach (Internecie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 473.72 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kampania promocyjna (RG)

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje m.in.:

— przygotowanie koncepcji kampanii

— prace projektowe i produkcyjne, – przeprowadzenie działań PR;

— realizację niestandardowej formy reklamowej / wydarzenia promocyjnego;

— przeprowadzenie kampanii w mediach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 39 377.60 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania promocyjne związane z turystyką rowerową.

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Działania promocyjne związane z turystyką rowerową (w tym przygotowanie i druk mapy rowerowej, organizacja eventów promujących ścieżki rowerowe).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 997.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Program promocyjny dla rzeki Wisła”. (TS)

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

„Program promocyjny dla rzeki Wisła”. Przygotowanie i realizacja akcji promocyjnej z okazji Roku Rzeki Wisły 2017 (w tym spływy promocyjne, wydarzenia towarzyszące, materiały informacyjno-promocyjne).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 210.52 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Realizacja działań kompleksowej promocji w Internecie. (ZPO)

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja działań kompleksowej promocji w Internecie, w tym emisja bannerów internetowych, spotów, audycji w telewizjach internetowych itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 139 782.32 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
14/04/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2017