Roboty budowlane - 88227-2016

16/03/2016    S53    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Sopot: Roboty budowlane

2016/S 053-088227

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Sopotu, Kancelaria Ogólna pok. nr 16
Osoba do kontaktów: Małgorzata Stupakowska
81-730 Sopot
Polska
Tel.: +48 585213762
E-mail: malgorzata.stupakowska@um.sopot.pl
Faks: +48 5855110133

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sopot.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Przedszkola nr 10 położonego przy ul. Kościuszki 31 w Sopocie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sopot, ul. Kościuszki 31.

Kod NUTS PL633

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 10 przy ul. Kościuszki nr 31 w Sopocie. Przedmiot zamówienia obejmuje zarówno prace budowlane, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne prace niezbędne dla poprawnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za poprawne zrealizowanie przedmiotu zamówienia od momentu podpisania umowy do upływu okresu gwarancji za przedmiot zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 45210000, 45331000, 45450000, 45453100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sopocie – całkowita wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 225 000.00 euro.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 18.9.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium wynosi: 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenie za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy będzie się odbywało w drodze faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru częściowego wykonanych Robót, każdorazowo akceptowanych przez Zamawiającego.
Odbiór Robót potwierdzony protokołem jest możliwy wyłącznie wobec zakończonych elementów Robót wskazanych w tabeli elementów scalonych załączonej do kosztorysu ofertowego.
Rozliczenia częściowe (dla poszczególnych elementów Robót), będzie realizowane do wysokości stanowiącej 90 % wynagrodzenia Wykonawcy. Rozliczenie pozostałej do zapłaty kwoty nastąpi fakturą końcową, wystawioną po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego Robót, stanowiącego potwierdzenie prawidłowego i zupełnego wykonania Umowy. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty faktur każdorazowo w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przy czym należności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby Zamawiającego. W przypadku opóźnienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowodów zapłaty, termin zapłaty ulega przedłużeniu o odpowiednią liczbę dni tego opóźnienia.
Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące płatności uregulowane zostały w załączniku do siwz- Istotne postanowienia umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający nie precyzuje formy prawnej grupy wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 uPzp oraz wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 uPzp.
Wykonawcy, w celu wykazania, że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp muszą przedłożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ),
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Wraz z ofertą Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
w pkt 2 do pkt 4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
w pkt 5 i pkt 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 8.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
11. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
13. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. 7.1.1.siwz mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
14. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu.
15. Jeżeli Wykonawca polega na potencjale innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp).
16. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Załączone do oferty dokumenty muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy PLN)
— posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy PLN).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty:
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 400 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Z treści złożonej polisy (bądź innego dokumentu) ma jasno wynikać fakt, że jest ona opłacona, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentu potwierdzającego jej opłacenie.
— pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Wartości podane w ww. dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Załączone do oferty dokumenty muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż:
— wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości co najmniej 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy PLN) brutto, polegającą na wykonaniu termomodernizacji, przebudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto co najmniej 500 m2 wpisanego do miejskiej ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
— wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN) brutto, polegającą na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej – metodą iniekcji, ścian budynku użyteczności publicznej i/lub zamieszkania zbiorowego.
dysponuje (co najmniej jedną osobą) osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
— Kierownikiem budowy
1. posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
2. posiadającym co najmniej 5 lat praktyki zawodowej na stanowisku kierownika budowy,
3. w tym sprawował funkcję kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji budowlanej, w ramach której nadzorował roboty budowlane polegające na termomodernizacji, przebudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto co najmniej 500m2 wpisanego do miejskiej ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
4. w tym sprawował funkcję kierownika budowy/robót lub majstra budowy na co najmniej jednej inwestycji budowlanej, w ramach której nadzorował wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej – metodą iniekcji ścian budynku, o wartości tych robót co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN) każda,
Zamawiający dopuszcza aby doświadczeniem opisanym w pkt 4. wykazała się inna osoba zamiast kierownik budowy, którą Wykonawca zatrudni jako majstra budowy lub kierownika robót do bezpośredniego i ciągłego nadzoru nad wykonywaniem robót izolacji przeciwwilgociowej poziomej.
— Dysponuje średnim rocznym zatrudnieniem co najmniej 8 osób na stanowiskach pracowniczych budowlanych (robotniczych) w każdym roku, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie (średnie roczne zatrudnienie = suma ilości pracowników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach danego roku, podzielona przez 12).
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231). W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane roboty budowlane, wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2. Oświadczenie nt. wielkości średniego rocznego zatrudnienia osób pracujących na stanowiskach robotniczych (budowlanych) w każdym roku w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ;
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SIWZ;
4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do SIWZ
5. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach będących w posiadaniu tych podmiotów;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Załączone do oferty dokumenty muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
Wartości podane w ww. dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Okres udzielonej gwarancji w miesiącach. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.272.9.IN.2016.MSt
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.4.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.4.2016 - 13:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Kwiecień – wrzesień 2016.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1uPzp.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZU UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.3.2016