Leveringen - 88457-2021

19/02/2021    S35

België-Melle: Afdichtingsuitrusting

2021/S 035-088457

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 235-581147)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Lieve Van Renterghem
E-mail: aankoop.leveringen@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394461

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Doorvoerdichtingen en toebehoren

Referentienummer: Fluvius-FLU20L013-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39360000 Afdichtingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit aankoopdossier behandelt de aankoop van doorvoerdichtingen voor elektriciteitscabines. In de cabines worden kabels binnengebracht, waarna deze openingen dienen gedicht te worden door middel van een doorvoerdichting.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/02/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 235-581147

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In bijlage werd een overzicht Vragen en Antwoorden toegevoegd "Overzicht Vragen en Antwoorden Deel 1 + Deel 2". Hierin werden de gestelde vragen opgenomen volgens de modaliteiten opgenomen in het bestek.

Tevens werden de onduidelijkheden als erratum opgenomen in een aangepaste versie van het bestek"Bestek erratum" en in een aangepaste versie van de TVS "Erratum TVS".