Dienstleistungen - 88561-2019

25/02/2019    S39

Polen-Kalisz: Software-Implementierung

2019/S 039-088561

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Kalisz
Nationale Identifikationsnummer: 250855877
Postanschrift: Główny Rynek 20
Ort: Kalisz
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 62-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Luciński
E-Mail: msip-przetarg@um.kalisz.pl
Telefon: +48 625049721
Fax: +48 627654307

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kalisz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: WGK.271.01.2.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72263000 Software-Implementierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geograficznej; ang. Geographic Information System) dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, zwanej dalej RZIIP AKO. RZIIP AKO ma być punktem dostępowym - brokerem dystrybucji zintegrowanych danych i e-usług przestrzennych, zarówno lokalnej administracji publicznej - jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej, jak i lokalnej społeczności.

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., zwaną w niniejszym ogłoszeniu „ustawą” lub „ustawą Pzp”), a w postępowaniu miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 8 224 965.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
38221000 Geografische Informationssysteme (GIS oder gleichwertiges System)
72268000 Bereitstellung von Software
72224100 Planung im Bereich Systemimplementierung
72240000 Systemanalyse und Programmierung
80500000 Ausbildung
90742200 Schutz vor Lärmbelästigungen
71354000 Kartografiedienste
90712100 Umweltorientierte Stadtentwicklungsplanung
72319000 Datenbereitstellung
71335000 Technische Studien
72300000 Datendienste
72314000 Datenerhebung und -zusammentragung
30236000 Diverse Computerausrüstungen
72611000 Technische Computerunterstützung
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje obszar jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w pkt II.2.4 ogłoszenia.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) dostawę i montaż serwera centralnego wraz z zasilaczami UPS, konsolą KVM, urządzeniem typu NAS z dyskami (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych SOPZ);

2) dostawę i montaż serwerów wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS dla wszystkich JST AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

3) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

4) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

5) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIP AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

6) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ), w tym m.in.:

a) opracowanie i wykonanie ortofotomapy terenu AKO oraz zdjęć ukośnych Miasta Kalisza i Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski;

b) opracowanie i wykonanie portalu (w zakresie min. 12 grup tematycznych wskazanych w SOPZ);

c) opracowanie i wykonanie mapy akustycznej Miasta Kalisza i Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski;

d) założenie dla JST AKO elektronicznych baz danych zawierających dane w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją;

7) dostawę i montaż sprzętu komputerowego przeznaczonego do obsługi systemu dla każdej JST AKO (wg minimalnych wymagań zamawiającego opisanych w SOPZ);

8) dostawę sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego służącego aktualizacji, sprawdzaniu poprawności danych oraz funkcjonalności systemu i jego prezentacji (wg minimalnych wymagań zamawiającego opisanych w SOPZ);

9) przeprowadzenie cyklu szkoleń z obsługi RZIIP AKO (zgodnie z opisem zawartym w SOPZ);

10) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, przygotowanie Planu Realizacji Zamówienia (w tym opracowanie projektu technicznego wdrożenia RZIIP AKO) oraz dostarczenie wymaganej powykonawczej dokumentacji projektowej (technicznej i eksploatacyjnej);

11) asystę techniczną po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia (w tym konsultacje związane z obsługą systemu) przez okres równy udzielonej gwarancji i rękojmi za wady.

2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60-miesięcznej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Zasady rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą za realizację przedmiotu zamówienia oraz szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy oraz „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia", zwanym w niniejszym ogłoszeniu "SOPZ" stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną w niniejszym ogłoszeniu "SIWZ").

4. Zamówienie, będące przedmiotem postępowania, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (alokacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej), numer projektu: RPWP.02.01.03-30-0001/17 (zwanego w niniejszym ogłoszeniu "Projektem").

5. Jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej będące Uczestnikami Projektu (zwane w niniejszym ogłoszeniu JST AKO) są: Miasto Kalisz, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina i Miasto Raszków, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Blizanów, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina Opatówek, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszowice, Gmina Sośnie, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, Gmina Gołuchów, Powiat Ostrowski, Powiat Kaliski, Powiat Pleszewski (w granicach gminy Gołuchów).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie Kierownika Projektu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Aspekt społeczny (zatrudnienie) / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPWP.02.01.03-30-0001/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 184-416440
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: OPEGIEKA Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 001364260
Postanschrift: al. Tysiąclecia 11
Ort: Elbląg
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Postleitzahl: 82-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 224 965.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 419 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 32 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1) Opracowanie i wykonanie ewidencji dróg i obiektów mostowych dla JST AKO.

2) Dostaw i montaż serwerów, zasilaczy UPS, konsoli KVM, urządzenia typu NAS z dyskami, sprzętu komputerowego przeznaczonego do obsługi systemu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Kwoty, o których mowa w pkt II.1.7 i V.2.4 niniejszego ogłoszenia (odpowiednio w rubrykach "Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)", "Początkowa szacunkowa wartość zamówienia/części (bez VAT)") uwzględniają wartość zamówienia podstawowego w wysokości 7.224.965,00 PLN bez podatku VAT oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 1.000.000,00 PLN bez podatku VAT.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/02/2019