Diensten - 88695-2020

21/02/2020    S37

Tsjechië-Úvaly: Vakantiecentra

2020/S 037-088695

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Město Úvaly
Postadres: Rybná
Plaats: Úvaly
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 250 82
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Klára Zábrodská, advokát
E-mail: zabrodska@akzr.cz
Telefoon: +420 604804599

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mestouvaly.cz

I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240931
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Město Úvaly - Výběr provozovatele areálu venkovního koupaliště

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55241000 Vakantiecentra
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem koncese je zajištění provozování areálu venkovního koupaliště, včetně občerstvení v Úvalech na dobu určitou, a to do 31.12.2029.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 926 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Město Úvaly

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem koncese je zajištění provozování areálu venkovního koupaliště včetně občerstvení v Úvalech na dobu určitou, a to do 31.12.2029.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 926 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 120
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:

Blíže viz zadávací dokumentace.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 25/02/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Plaats: Brno
Land: Tsjechië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Plaats: Brno
Land: Tsjechië
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Plaats: Brno
Land: Tsjechië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2020