Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 88817-2018

28/02/2018    S41

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Προμήθεια προϊόντων προς υποστήριξη των υπηρεσιών υποδομής ΤΠ και λειτουργιών στον όμιλο της ΕΤΕπ

2018/S 041-088817

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017/S 247-516960)

Νομική βάση:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια προϊόντων προς υποστήριξη των υπηρεσιών υποδομής ΤΠ και λειτουργιών στον όμιλο της ΕΤΕπ

Αριθμός αναφοράς: OP-1456
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύσταση ενός δίαυλου αγοράς ειδικών προϊόντων υλισμικού και λογισμικού (και της εγκατάστασής, συντήρησης, ολοκλήρωσής τους και συναφών υπηρεσιών) για την υποστήριξη του τελικού χρήστη ΤΠ, των υπηρεσιών υποδομής, δικτύου και ενοποιημένης επικοινωνίας και των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων του Τμήματος Τεχνολογίας των Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Θα υπογραφούν πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια με έως και 3 παρόχους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/02/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 247-516960

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 05/03/2018
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 19/03/2018
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 07/03/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/03/2018
Τοπική ώρα: 14:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: