Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Dodávky - 88817-2018

28/02/2018    S41    Európska investičná banka - Dodávky - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: EIB - Poskytovanie produktov na podporu IT infraštruktúry a prevádzkových služieb v skupine EIB

2018/S 041-088817

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2017/S 247-516960)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000
PSČ: L-2950
Štát: Luxembursko
E-mail: cs-procurement@eib.org

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eib.org

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie produktov na podporu IT infraštruktúry a prevádzkových služieb v skupine EIB

Referenčné číslo: OP-1456
II.1.2)Hlavný kód CPV
30200000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Rozsahom tejto výzvy na predkladanie ponúk je zriadenie akvizičného kanála pre špecifické hardvérové a softvérové produkty (a ich inštaláciu, údržbu, integráciu a súvisiace služby) na podporu koncových používateľov IT, infraštruktúry a sieťových a zjednotených komunikačných služieb a činností príslušných organizačných jednotiek oddelenia informačných technológií Európskej investičnej banky.

Viacnásobné rámcové dohody sa podpíšu maximálne s 3 poskytovateľmi.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/02/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 247-516960

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 05/03/2018
má byť:
Dátum: 19/03/2018
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 07/03/2018
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 21/03/2018
Miestny čas: 14:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: