Varer - 88935-2019

25/02/2019    S39    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Slagelse: Fjernvarmekedler

2019/S 039-088935

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
SK Varme A/S
27736904
Nordvej 6
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Kathrine Guldhammer Agerskov
Telefon: +45 52344328
E-mail: kga@horten.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/68f306b9-5a84-40fc-a7d5-5217be3e2a8c/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/68f306b9-5a84-40fc-a7d5-5217be3e2a8c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/68f306b9-5a84-40fc-a7d5-5217be3e2a8c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/68f306b9-5a84-40fc-a7d5-5217be3e2a8c/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af halmkedel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42515000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SK Varme A/S udbyder en kontrakt om levering, montering og tilslutning samt afprøvning og idriftsættelse af et nyt halmfyret kedelanlæg med en termisk ydelse på 12,5 MW. Kedelanlægget skal monteres og tilsluttes i den eksisterende bygning ved fjernvarmeværket Stop 39 i Slagelse. Bygningen, hvor det nye halmfyrede kedelanlæg skal opstilles, er etableret. Anlægget skal respektere de givne forhold. Både hvad angår højde af rummet, askekanaler og vægadskillelse til halmlager.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

SK Varme A/S

Stop 39

Trafikcenter Alle 32

4200 Slagelse

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SK Varme A/S udbyder en kontrakt om levering, montering og tilslutning samt afprøvning og idriftsættelse af et nyt halmfyret kedelanlæg med en termisk ydelse på 12,5 MW. Kedelanlægget skal monteres og tilsluttes i den eksisterende bygning ved fjernvarmeværket Stop 39 i Slagelse. Bygningen, hvor det nye halmfyrede kedelanlæg skal opstilles, er etableret. Anlægget skal respektere de givne forhold. Både hvad angår højde af rummet, askekanaler og vægadskillelse til halmlager.

Udbuddet gennemføres i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet (direktiv 2014/25/EU) og bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsynings, transport samt posttjenester.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47.

Udbudsformen betyder, at processen – i hovedtræk – indeholder følgende aktiviteter:

1) Virksomheder kan på baggrund af udbudsbekendtgørelsen ansøge om prækvalifikation ("åben runde"), se udbudsbetingelserne afsnit 2.3.1-2.3.3;

2) På baggrund af de modtagne prækvalifikationsansøgninger prækvalificeres 3 virksomheder, se udbudsbetingelserne afsnit 2.3.4;

3) Prækvalificerede virksomheder kan afgive tilbud ("lukket runde");

4) Efter tilbudsfristens udløb kan Ordregiver vælge at træffe tildelingsbeslutning – alternativt kan Ordregiver beslutte at indlede forhandlinger, se udbudsbetingelserne afsnit 3.2.1;

5) Efter tilbudsfristens udløb (og efter et eventuelt forhandlingsforløb, tildeler Ordregiver kontrakten til den tilbudsgiver, som har afgivet det tilbud, som afspejler bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Driftsomkostninger / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Layout og indpasning i bygning / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 06/04/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes: Del V.

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 3 virksomheder, der har de mest relevante referencer.

Ved vurdering af, hvilke referencer, der udgør de mest relevante vil Ordregiver lægge vægt på følgende:

(i) Referenceanlæggenes størrelse (anlæg, der svarer størrelsesmæssigt til det udbudte vil være mere relevant end anlæg, der er størrelsesmæssigt langt fra de udbudte anlæg), og

(ii) Referencernes alder (nyere referencer vil blive vurderet mere relevant end ældre referencer).

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et Del V.

Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i ESPD'ets Del IV, se udbudsbetingelserne afsnit 2.3.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

(i) Ansøgers årsomsætning, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4,

(ii) Ansøgers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den udbudte delkontrakt. Såfremt ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et.

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende ansøgers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, med mindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: Soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende: Referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med halmfyringsanlæg, jf. ESPD'et, pkt. IV.C.1b.

Referencerne bør indeholde: Modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson), tidspunkt for opgavens udførelse (både dato for opstart og dato for aflevering af anlægget), anlæggets størrelse (MW) udførlig beskrivelse af projektets art og omfang. Disse referencer kan tillige anvendes til brug for udvælgelsen.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD'et for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: Ansøger skal have leveret, monteret og installeret mindst 3 halmfyringsanlæg inden for de seneste 8 år. Anlæggene skal ligge indenfor størrelsen 4-20 MW.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse for opfyldelse af kontrakten samt for forudbetaling. Der henvises til "udkast til kontrakt" afsnit 12 og 13 for en nærmere specificering. Derudover stilles der krav om garanti for garantidata og miljøkrav. Der henvises til "udkast til kontrakt" afsnit 5 og 6 for en nærmere specificering.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til "udkast til kontrakt" afsnit 10 for en nærmere specificering.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til Funktionsbeskrivelsen.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/03/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/04/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udelukkelse: Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme,

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.12.2018.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

En virksomheds klage over ikke at ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/02/2019