Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 89193-2019

26/02/2019    S40

Grecia-Maroussi: Susținerea activităților de securitate în domeniul asistenței medicale

2019/S 040-089193

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor
Adresă: 1 Vasilissis Sofias Street
Localitate: Maroussi
Cod NUTS: EL30 Aττική
Cod poștal: 15124
Țară: Grecia
Persoană de contact: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4473
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4473
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Securitatea rețelelor informatice și a datelor

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Susținerea activităților de securitate în domeniul asistenței medicale

Număr de referinţă: ENISA F-COD-19-T11
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

ENISA intenționează să contracteze serviciile a minimum 2 și a maximum 5 prestatori de servicii care să fie în măsură să furnizeze susținere în domeniul securității asistenței medicale. Ofertanții câștigători trebuie să fie în măsură să demonstreze că dețin experiență și competențe semnificative în acest domeniu, cu accent pe aspectele abordate în cadrul programului de lucru anual al ENISA.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: EL30 Aττική
Locul principal de executare:

Serviciile vor fi furnizate, în general, de la sediul contractanților, cu livrarea finală la biroul ENISA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ne așteptăm ca ofertanții să aibă expertiză și cunoștințe în legătură cu următoarele teme:

— înțelegerea cadrului de reglementare european, de exemplu Directiva NIS, RGPD, Pachetul de telecomunicații din cadrul UE,

— securitatea rețelelor și a informațiilor sistemelor, infrastructurilor și serviciilor de e-sănătate (servicii precum rețetele electronice, HER, PHR, etc.),

— aspecte de politică și de reglementare referitoare la reziliența serviciilor de securitate în domeniul asistenței medicale, precum și politici de e-sănătate la nivel național și/sau european,

— securitate pentru dispozitive medicale, precum dispozitive mobile, dispozitive portabile, dispozitive implantabile, etc.,

— aspecte de securitate a rețelelor și a informațiilor, de exemplu, securitatea internetului și a paginilor web, criptografie, testare, testing, gestionarea securității, etc.

Obiectivele serviciilor de consultanță în domeniul analizei amenințărilor pot lua, dar nu se limitează la, următoarele forme:

— efectuarea inventarierii temelor menționate mai sus; literatură de specialitate, rapoarte, cărți albe, legislație, politici, strategii, inițiative existente relevante și alte proiecte de cercetare,

— realizarea identificării amenințărilor și evaluare pentru sistemele și serviciile specifice ale organizațiilor din sectorul asistenței medicale,

— identificarea părților interesate relevante și implicarea acestora în dialogul despre temele de mai sus, inclusiv experții din domeniul furnizării (decidenții politici, factorii decizionali municipali, vânzătorii de soluții, asociațiile industriale, organismele standard, organizațiile de certificare), precum și partea utilizatorilor (IMM-uri, asociații ale IMM-urilor, asociații de clienți, organizații guvernamentale, întreprinderile mari, etc.),

— proiectarea și implementarea interviurilor, sondajelor, chestionarelor cu persoanele interesate relevante (desfășurate față în față, prin telefon sau prin mijloace electronice etc.) cu privire la temele menționate mai sus,

— analiza și prezentarea rezultatelor interviurilor, sondajelor și chestionarelor,

— întocmirea rapoartelor pe baza informațiilor colectate (prin intermediul interviurilor și sondajelor) sau pe baza studiilor documentare,

— evaluarea impactului politicilor și regulamentelor asupra evoluției serviciilor de asistență medicală,

— realizarea analizei SWOT pentru diferite tipuri de cazuri tehnice și organizaționale, inclusiv tehnologiile emergente și aplicarea lor,

— formularea de recomandări specifice privind practicile (bunele practici, opțiunile de proiectare...) și cerințele operaționale pentru abordarea aspectelor identificate în legătură cu domeniul serviciilor de asistență medicală studiate,

— întocmirea documentelor de proiectare tehnică, dacă este cazul, precum: definirea și analiza cerințelor de sisteme, analiza cerințelor tehnice, utilizarea analizei de caz, proiectarea sistemelor, etc.,

— prezentarea rezultatelor obținute în mod eficient prin utilizarea tehnicilor de prezentare (documente pe suport de hârtie, documente on-line, diapozitive, demonstranți, grafice, videoclipuri, etc.

Diverse contracte specifice pe baza programului de lucru anual ENISA în special în domeniul serviciilor de asistență medicală vor fi lansate periodic contractanților selectați pentru contractul-cadru pe baza procedurii de „Reluare a competiției”. În funcție de necesitățile Autorității Contractante și de disponibilitatea bugetară, acest buget general ar putea fi majorat cu până la 50% utilizând o "procedură negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare".

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Următorul contract-cadru va fi pentru o perioadă inițială de 12 luni, care poate fi reînnoită anual, maximum pentru o perioadă de 3 ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/03/2019
Ora locală: 18:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/03/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRECIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere a ofertelor poate participa maximum 1 reprezentant juridic din partea fiecărui ofertant care depune ofertă. Ofertanții trebuie să informeze agenția cu privire la intenția acestora de a participa, prin e-mail la adresa procurement@enisa.europa.eu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința de deschidere. În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza accesul la sediul său.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/02/2019