Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 89394-2014

Visa förkortad version

18/03/2014    S54

Italien-Ispra: Inköp av konsoliderade och icke-konsoliderade bankdata och tillhörande tjänster

2014/S 054-089394

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Europeiska kommissionen, GD Gemensamma forskningscentret JRC, institutet för allmänhetens skydd och säkerhet, att. Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, ITALIEN. Fax +39 332789540. E-post: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu

I stället för 

III.2.3) Teknisk kapacitet:

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

[...]

b) En kopia på ett certifikat avseende anbudsgivarens kvalitetscertifiering som utfärdats av ett externt organ (ISO 9001 eller motsvarande).

c) Tjänsteleverantörens utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer (meritförteckningar), i synnerhet avseende den tekniska personal som ska tillhandahålla tjänsten, med uppgift om förteckningen över den utbildning som tillhandahållits och kvalifikationer.

Eventuella minimistandardnivåer:

För punkt III.2.3 a: en förteckning över minst 3 liknande tjänster som tillhandahållits under 2012–2013. Om anbud lämnas av grupper av uppdragstagare kommer detta kriterium att bedömas i förhållande till den sammanlagda kapaciteten för alla medlemmar i gruppen.

För punkt III.2.3 c: 1 meritförteckning för den person som ansvarar för att tillhandahålla rapporten med tillräckligt utförlig information för att styrka att personalen har minst 1 års erfarenhet av att tillhandahålla tjänster av samma slag som de som anges i upphandlingsdokumenten.

Skall det stå 

III.2.3) Teknisk kapacitet:

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

[...]

b) En kopia på ett certifikat avseende anbudsgivarens kvalitetscertifiering som utfärdats av ett externt organ (ISO 9001 eller motsvarande).

Eventuella minimistandardnivåer:

För punkt III.2.3 a: minst 3 liknande tjänster som tillhandahållits under 2012–2013. Om anbud lämnas av grupper av uppdragstagare kommer detta kriterium att bedömas i förhållande till den sammanlagda kapaciteten för alla medlemmar i gruppen.