Доставки - 89647-2018

28/02/2018    S41    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Габрово: Строителни материали и свързани с тях изделия

2018/S 041-089647

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Габрово
Национален регистрационен номер: 000215630
Пощенски адрес: пл. „Възраждане“ № 3
Град: Габрово
код NUTS: BG322
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Миряна Христова
Електронна поща: m.hristova@gabrovo.bg
Телефон: +359 66818312
Факс: +359 66809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gabrovo.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/450-

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“

II.1.2)Основен CPV код
44100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества до достигане на общата стойност на договора.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор — част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Община Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор — част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Място на доставка — до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към настоящата спецификация) или до строителен обект на територията на община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на възложителя.

В зависимост от конкретните си потребности възложителят може да прави промяна в списъка на обектите, като добавя нови или вади съществуващи.

Конкретните задачи по обособени позиции са посочени в техническите спецификации, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Периодични доставки на зидарски и мазачески, настилки, облицовъчни, лепила, пирони и други довършителни материали и изделия“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Община Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор — част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Място на доставка — до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към настоящата спецификация) или до строителен обект на територията на община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на възложителя.

В зависимост от конкретните си потребности възложителят може да прави промяна в списъка на обектите, като добавя нови или вади съществуващи.

Конкретните задачи по обособени позиции са посочени в техническите спецификации, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Община Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор — част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Място на доставка — до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към настоящата спецификация) или до строителен обект на територията на община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на възложителя.

В зависимост от конкретните си потребности възложителят може да прави промяна в списъка на обектите, като добавя нови или вади съществуващи.

Конкретните задачи по обособени позиции са посочени в техническите спецификации, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Периодични доставки на бояджийски материали и други“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Община Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор — част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Място на доставка — до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към настоящата спецификация) или до строителен обект на територията на община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на възложителя.

В зависимост от конкретните си потребности възложителят може да прави промяна в списъка на обектите, като добавя нови или вади съществуващи.

Конкретните задачи по обособени позиции са посочени в техническите спецификации, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

При провеждане на открита процедура с предмет: „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“:

— Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“,

— Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на зидарски и мазачески, настилки, облицовъчни, лепила, пирони и други довършителни материали и изделия“,

— Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на бояджийски материали и други“,

— Обособена позиция № 4: „Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“,

— Обособена позиция № 5: „Периодични доставки на ВиК материали и други части“,

— Обособена позиция № 6: „Периодични доставки на Ел. материали“, открита с Решение № 145/13.11.2017 г. на кмета на община Габрово, изменена с Решение № 170/18.12.2017 г. на кмета на община Габрово, по обособени позиции № 1, № 2 и № 4 не е подадена нито една оферта, а по обособена позиция № 3 единствената подадена оферта е неподходяща.

Процедурата по обособени позиции № 1, № 2 и № 4 е прекратена с Решение № 2 от 10.1.2018 г. на кмета на община Габрово на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а по обособена позиция № 3 е прекратена с Решение № 6 от 12.1.2018 г. на кмета на община Габрово на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 2 от ЗОП.

Тъй като доставката на тези продукти е безспорно необходима, възложителят използва законовата възможност, дадена му съгласно разпоредбата на чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП, да открие процедура при първоначално обявените условия за избор на изпълнител.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Периодични доставки на зидарски и мазачески, настилки, облицовъчни, лепила, пирони и други довършителни материали и изделия“

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 4
Наименование:

„Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Периодични доставки на бояджийски материали и други“

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/02/2018