W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 90070-2020

24/02/2020    S38

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie

2020/S 038-090070

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa Nr 2063
Krajowy numer identyfikacyjny: 5211207048
Adres pocztowy: ul. Banacha 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
E-mail: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261824121
Faks: +48 261824108
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ozdgw.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Wojskowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Część I: Dozór i ochrona mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów mieszczących się przy ul Winnickiej 1. Część II: Dozór i ochrona mi

Numer referencyjny: 11/20
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Część I: Dozór i ochrona mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów mieszczących się przy ul Winnickiej 1.

Część II: Dozór i ochrona mienia Jednostki Wojskowej nr 2063 mieszczącego się w kompleksie woskowym K-7046 przy ul. Radiowej 2.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 147 317.07 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dozór i ochrona mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów mieszczących się przy ul Winnickiej 1.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca w formie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO) zobowiązuje się, począwszy od dnia 1.6.2020 r. od godziny 07:00 do 1.6.2022 r. do godziny 07:00, realizować na rzecz użytkownika bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Warszawa i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów mieszczących się w Warszawie przy ul. Winnickiej 1

2. Wykonawca zapewni patrol interwencyjny całodobowy na wezwanie oddzielnie w WKU Warszawa-Mokotów i WSZW w Warszawie – we wszystkie dni kalendarzowe w roku. Patrol co najmniej dwuosobowy na pojeździe osobowym lub osobowo-terenowym, uzbrojony w broń palną, ze środkami przymusu bezpośredniego, tj. kajdanki, pałki służbowe, ręczne miotacze substancji obezwładniających, oraz telefon komórkowy. Pracownicy patrolu muszą posiadać legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz pozwolenie na broń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ nr 9.1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 790 243.90 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2020
Koniec: 01/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Przewidywane wznowienia w roku 2022

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dozór i ochrona mienia Jednostki Wojskowej Nr 2063 mieszczącego się w kompleksie woskowym K-7046 przy ul. Radiowej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca w formie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO) zobowiązuje się, począwszy od dnia 5.11.2020 r. od godziny 07:00 do 5.11.2021 r. do godziny 07:00, realizować na rzecz użytkownika bezpośrednią ochronę fizyczną kompleksu wojskowego K-7046 Jednostki Wojskowej nr 2063 przy ul. Radiowa 2.

2. Usługa na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 2063 realizowana jest w systemie całodobowej (24 godzinnej) portierni tj.: 24 godzinny system ochrony od 07:00 do 07:00, Usługa wykonywana jest ilością dwóch pracowników na zmianie z środkami przymusu bezpośredniego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ nr 9.2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 357 073.17 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/11/2020
Koniec: 05/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Przewidywany termin wznowienia w 2021 roku

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

2. Aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej III stopnia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyższej – dotyczy części I zamówienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp):

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13. 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotną wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonani a decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji i o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

— dla części I zamówienia: 700 000,00 PLN,

­ — dla części II zamówienia: 300 000,00 PLN,

— w przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia: 800 000,00 PLN;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę nie mniejszą niż:

— dla części I zamówienia: 700 000,00 PLN,

­ — dla części II zamówienia: 300 000,00 PLN,

— w przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia: 800 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) załączenia wykazu wykonanych usług (minimum 3 usług), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (na formularzu określonym w Zał. nr 4 do SIWZ), na kwotę każdej usługi potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż:

— dla części I zamówienia: 700 000,00 PLN brutto,

— dla części II zamówienia: 300 000,00 PLN brutto,

— w przypadku złożenia oferty na obie część zamówienia: 800.000,00 PLN brutto.

Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) wykazu osób:

— dla części I min 11 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz wymiarem czasu pracy, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub wyższe (na formularzu określonym w załączniku nr 5.1 do SIWZ);

— dla części II min 9 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz wymiarem czasu pracy tych osób legitymujących się aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa lub pisemnym upoważnieniem uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” (na formularzu określonym w załączniku nr 5.2 do SIWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektami umów zawartych w zał. nr 6.1 – projekt umowy dla części I i zał. nr 6.2 – projekt umowy dla części II, do SIWZ

Zamawiający zgodnie z art. 142 i art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dla części I.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy dla części II.

Wykonawca, którego oferta (dotyczy części I i II) zostanie wybrana zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Jednostka Wojskowa nr 2063, 02-097 Warszawa, ul. S. Banacha 2, POLSKA, pok.225

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063 w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Dla części I rok 2022 i dla części II rok 2021

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości:

• dla części I – 20 000,00 PLN,

• dla części II – 10 000,00 PLN.

2. Wadium wnieść należy przed terminem składania ofert nie później niż do godziny 11:30 dnia 27.3.2020 r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2020