Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 90389-2021

22/02/2021    S36

Nederland-Meppel: Brandverzekeringen

2021/S 036-090389

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Meppel
Nationaal identificatienummer: 39462060
Postadres: Grote Oever 26
Plaats: Meppel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7941 BJ
Land: Nederland
Contactpersoon: O. van der Meulen
E-mail: otto.van.der.meulen@aon.nl
Telefoon: +31 612768201
Fax: +31 612768201
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.meppel.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.meppel.nl
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3be2415b061569633b2a93590e11e950
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3be2415b061569633b2a93590e11e950
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brandverzekering t.b.v. gemeente Meppel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515100 Brandverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft een brandverzekering op basis van een uitgebreide gevaren dekking ten behoeve van de eigendommen van de gemeente Meppel, alsmede de scholen ten behoeve van het primair- en voortgezet onderwijs, gelegen binnen de gemeente.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Meppel wenst dat er meerdere verzekeraars gaan participeren. In verband hiermee is uitsluitend gedeeltelijke inschrijving mogelijk.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de geboden dienst / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2021
Einde: 01/07/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het betreft een overeenkomst voor een periode van 36 maanden met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van twaalf maanden. Ingangsdatum 1.7.2021 te 12:00.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het betreft een overeenkomst voor een periode van 36 maanden met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van twaalf maanden. Ingangsdatum 1.7.2021 te 12:00.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Wet op het Financieel Toezicht en/of andere toepasselijke Nederlandse wetten en/of regelingen en/of vergelijkbare buitenlandse wetten en/of regelingen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/03/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 07/04/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De gemeente Meppel heeft Aon aangesteld als makelaar in assurantiën. Deze verzekering wordt via bemiddeling van Aon gesloten en beheerd. Aon voert namens de aanbestedende dienst deze aanbestedingsprocedure uit.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Brinkstraat 4
Plaats: Assen
Postcode: 9401 HZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883614444
Fax: +31 883614444
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/02/2021