Árubeszerzések - 90630-2018

28/02/2018    S41    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Villamos készülékek villamos áramkörök kapcsolására vagy védelmére

2018/S 041-090630

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna főosztályvezető
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bkv.hu/beszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretszerződés elektromos rendszerek és alkatrészek szállítására és installálására

Hivatkozási szám: BKV Zrt. TB-423/16
II.1.2)Fő CPV-kód
31210000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés elektromos rendszerek és alkatrészek szállítására és installálására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31210000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés elektromos rendszerek és alkatrészek szállítására és installálására.

A BKV Zrt. villamos közlekedési hálózatának fenntartásához szükséges elektromos részegységek, alkatrészek beszerzése (összesen: 5038 egység).

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata az ajánlatban.

A közbeszerzési eljárás adásvételre irányul.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (legalább 24 hónap, legfeljebb 36 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszámok alsó és felső határa: 1-10.

Az értékelés módszere:

— Jótállás (legalább 24 hónap, legfeljebb 36 hónap) – pontozás,

— Ajánlati összár (áfa nélkül számított, Ft) – fordított arányosítás.

A módszerek részletes ismertetését a Közbeszerzési Útmutató tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik [figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is].

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely.

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolás:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen az előírt kizáró okok hiányát (figyelemmel a rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is.),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

A kizáró okok igazolási módját részletesen a Közbeszerzési útmutató tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az alkalmassági feltételek vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja az érintett szervezetek/személyek egyszerű nyilatkozatát, azaz az európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolási módját részletesen a Közbeszerzési útmutató tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 230 000 000 forintot.

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, az eljárást megindító felhívás megküldését megelőzően a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M.1- M.2: ismertetnie kell 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és ellenszolgáltatás összege (oly módon meghatározva, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) és helye, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell továbbá a szerződést kötő másik fél megnevezését és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolási módját részletesen a Közbeszerzési útmutató tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során összesen legalább általános forgalmi adó nélkül számított 20 000 000 forint értékű középfeszültségű elosztócella szállítására vonatkozó referenciákkal.

M.2. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során összesen legalább általános forgalmi adó nélkül számított 30 000 000 forint értékű távvezérlő berendezés szállítására vonatkozó referenciákkal.

Az Ajánlatkérő az előírt referenciakövetelmény tekintetében nem kívánja korlátozni a teljesített referenciák, szerződések számát.

Ajánlatkérő a felhívás megküldését megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. és M.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő késedelmes, hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.

Késedelmi kötbér: minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított árukra vetített Szállítási Díj 2 %-a, de legfeljebb 30 %.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: alapja a hibás teljesítéssel érintett áruk összértéke, mértéke annak 30 %-ával megegyező összeg.

Meghiúsulási kötbér mértéke: alapja a meghiúsulással érintett áruk összértéke, mértéke annak 30 %-ával megegyező összeg. A további részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles az átvételtől számítottan az ajánlatában meghatározott (legalább 24 hónap) jótállást vállalni a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint. A kötelező 24 hónapon túl vállalt jótállás értékelési szempont a közbeszerzési útmutatóban részletezettek szerint, a nyertes ajánlattevő megajánlása szerint változik.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdései irányadók.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/04/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/04/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

BKV Zrt. Budapest, VII. ker. Akácfa utca 15. B303/b szoba.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68.§ (3) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (http://www.bkv.hu/beszerzesek). A dokumentumok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A letöltést a közbeszerzési útmutató mellékletét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail-címre történő megküldése igazolja.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági (P1), valamint műszaki és szakmai alkalmassági (M1, M2) feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4)-ben foglaltakra, az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakat. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a 68. § (4) szerinti tartalommal.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

5. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításakor azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolnia, a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

6. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00 és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (Budapest, VII. ker. Akácfa u. 15.) a III. emelet B303b. irodában. Az ajánlattételi határidő napján, ugyanezen a helyszínen a IV.2.2) pontban megjelölt időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

7. A Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, ha ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

9. Az eljárás eredményeként megkötött szerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretösszeg, mely az ajánlati összár.

Ajánlatkérő a Keretösszeg 70 %-ára (fix összeg) vállal megrendelési kötelezettséget.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy – az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel – ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte – köti meg a szerződést.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza.

12. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.

13. A hirdetményminta karakterkorlátaira figyelemmel az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket a közbeszerzési útmutató tartalmazza.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szunyogh Judit 00101.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2018