Usługi - 90868-2017

10/03/2017    S49    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Poznań: Usługi publicznego transportu kolejowego

2017/S 049-090868

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Punkt kontaktowy: Departament Transportu
Osoba do kontaktów: Stanisław Taciak
61-714 Poznań
Polska
Tel.: +48 616267009
E-mail: stanislaw.taciak@umww.pl
Faks: +48 616267001

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.umww.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich pasażerskich przewozów kolejowych na linii komunikacyjnej Gniezno – Września – Jarocin.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 18: Usługi transportu kolejowego
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Przedmiotem zamówienia są wojewódzkie przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych na linii Gniezno – Września – Jarocin w terminie 10.12.2018 r. do 12.12.2020 r.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2015 poz. 1440 ze zm.) zamówienie zostanie udzielone w trybie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60210000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
10.3.2018
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.3.2017