Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 91135-2016

18/03/2016    S55

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Παράγοντες ενίσχυσης της ρευστότητας των αγορών εταιρικών ομολόγων

2016/S 055-091135

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Ταχ. διεύθυνση: SPA2, 01/40
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1379
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παράγοντες ενίσχυσης της ρευστότητας των αγορών εταιρικών ομολόγων.

Αριθμός αναφοράς: FISMA/2015/146(01)/C.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο σκοπός της σύμβασης είναι η συλλογή νέων πληροφοριών σχετικά με τους παράγοντες ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς στις ευρωπαϊκές αγορές εταιρικών ομολόγων. Ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει νέες ποιοτικές και ποσοτικές εμπειρικές αναλύσεις της σημασίας συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (π.χ. έκταση ηλεκτρονικών συναλλαγών και τυποποίησης, σχετική σημασία των υποχρεώσεων προδιαπραγματευτικής διαφάνειας, είδη επενδυτών) ως παραγόντων ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς στις αγορές εταιρικών ομολόγων της ΕΕ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79300000 Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
79310000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79311400 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Η εκτέλεση των καθηκόντων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις που θα ορίσει ο ανάδοχος. Θα πραγματοποιηθούν 4 κατ' ανώτατο όριο συναντήσεις συντονισμού με την αναθέτουσα αρχή στις Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Θα εκτελεστούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

— βιβλιογραφική ανασκόπηση,

— συλλογή δεδομένων,

— δημιουργία συνόλων δειγμάτων,

— εμπειρική ανάλυση των παραγόντων ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς στις αγορές εταιρικών ομολόγων της ΕΕ,

— εμπειρική ανάλυση για τον προσδιορισμό των διαφορετικών επιπέδων ρευστότητας των αγορών μεταξύ εταιρικών ομολόγων που υπόκεινται σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση και ομολόγων που αποτελούν αντικείμενο μόνο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης,

— ανάλυση της ευαισθησίας των πιστωτικών περιθωρίων των εταιρικών ομολόγων της ΕΕ σε μεταβολές των αποθεμάτων των χρηματιστών.

Η προσφορά θα απορριφθεί ως παράτυπη εάν δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργατικό δίκαιο όπως ορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, την εθνική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή από τις ισχύουσες διεθνείς κοινωνικές και περιβαλλοντικές συμβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα X της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η ανάλυση πρέπει να διεξαχθεί τουλάχιστον στις αγορές εταιρικών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει νέα δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία που δεν διατίθενται αλλού.

Η γενική ανάλυση πρέπει να καλύπτει το σύνολο των 28 κρατών μελών. Όπου απαιτείται λόγω των περιορισμών πόρων ή δεδομένων, η βαθύτερη ανάλυση μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς ή σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, εάν δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή ανάλυσης για το σύνολο των 28 κρατών μελών σε κάθε περίπτωση. Η ανάλυση θα μπορούσε επίσης να εξετάσει χώρες εκτός της ΕΕ εάν παρέχουν χρήσιμες μελέτες περιπτώσεων (π.χ. εξέταση της σημασίας των κανόνων διαφάνειας σε τρίτες χώρες). Πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των εταιρικών ομολόγων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και μη χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Συνάφεια της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την ανάλυση των παραγόντων ενίσχυσης της ρευστότητας των αγορών εταιρικών ομολόγων / Στάθμιση: 45
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των παραγόμενων ή χρησιμοποιούμενων δεδομένων / Στάθμιση: 35
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση της εργασίας / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μέτρα ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 30
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων και σχέδιο σύμβασης υπηρεσιών.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/04/2016
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/05/2016
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:

Meeting room 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στη συνεδρίαση για το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο. Για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες όνομα και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων τους τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Ελλείψει αυτού, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβασή του στις εγκαταστάσεις της.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/03/2016