TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 91157-2014

Vis forkortet udgave

19/03/2014    S55

Belgien-Bruxelles: Multipel rammekontrakt med genåbning af konkurrencen på områder vedrørende emissioner samt konkurrenceevne for og økonomisk analyse af bilindustrien

2014/S 055-091157

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Erhvervspolitik, Direktorat B — Bæredygtig vækst og EU 2020
Postadresse: avenue d'Auderghem 45 — BREY 10/100
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368
Att: hr. Carlo Pettinelli
Mailadresse: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants:calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Erhvervspolitik
Postadresse: udbud nr.: 356/PP/2014/FC, afdeling B.4 — Bæredygtig mobilitet og automobilindustrien, BREY 10/100
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Multipel rammekontrakt med genåbning af konkurrencen på områder vedrørende emissioner samt konkurrenceevne for og økonomisk analyse af bilindustrien.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, der anføres i buddet, med undtagelse af Kommissionens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 4

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 24

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 8 000 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Multipel rammekontrakt vedrørende levering af rådgivningstjenester i forbindelse med vejkøretøjers emissioner samt konkurrenceevne for og økonomisk analyse af bilindustrien.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Rammekontrakten vil indeholde 2 forskellige partier:
parti 1: emissioner
parti 2: konkurrenceevne for og økonomisk analyse af bilindustrien.
Hver enkelt kontrakt vil have en indledende varighed på 24 måneder og kan forlænges 1 gang.
Det økonomiske loft for hele perioden på 48 måneder vil være:
parti 1: 3 000 000 EUR
parti 2: 5 000 000 EUR.
Anslået værdi eksklusive moms: 8 000 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Emissioner fra vejkøretøjer
1)Kort beskrivelse
Indsamling, analyse og evaluering af cost-benefit-analyse med hensyn til lovgivning om køretøjsemissioner og forbedring af den eksisterende lovgivning og dens tilpasning til tekniske udviklinger.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 3 000 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Konkurrenceevne for og økonomisk analyse af bilindustrien og -markedet
1)Kort beskrivelse
Kontrahenten forventes at fremlægge og analysere markeds-, økonomi- og teknologitendenser på globale markeder og advare Kommissionen om ændringer, der kan have betydning for den europæiske bilindustris globale konkurrenceevne. Derudover kan kontrahenten blive bedt om at bistå Kommissionen med vurdering af indvirkningen af eksisterende, fremlagte og fremtidige regulatoriske og politiske tiltag på den europæiske bilindustris globale konkurrenceevne. Kontrahentens metodologiske og markedsmæssige ekspertise skal også udnyttes til at hjælpe Kommissionen med at analysere de økonomiske effekter af interaktionen mellem forskellige politikområder og med at fastlægge de bedste måder at gennemføre specifikke tiltag.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 5 000 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Se udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Se udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Se udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Se udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
356/PP/2014/FC.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
12.5.2014
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 20.5.2014 - 10:00

Sted:

Generaldirektoratet for Erhvervspolitik, Direktorat B, 10. sal, kontor 140, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Se udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: ecj.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4301-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.3.2014