Portal TED je od danes, 2. 11. 2022, pripravljen na e-obrazce . Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 91157-2014

Prikaži skrčeni pogled

19/03/2014    S55

Belgija-Bruselj: Večkratno okvirno naročilo s ponovnim odpiranjem konkurence na področjih emisij in konkurenčnosti in gospodarske analize avtomobilske industrije

2014/S 055-091157

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo, Direktorat B – trajnostna rast in EU 2020
Poštni naslov: avenue d'Auderghem 45 – BREY 10/100
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368
V roke: g. Carlo Pettinelli
E-pošta: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants:calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo
Poštni naslov: Javni razpis št. 356/PP/2014/FC, Enota B.4 – Trajnostna mobilnost in avtomobilska industrija, BREY 10/100
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Večkratno okvirno naročilo s ponovnim odpiranjem konkurence na področjih emisij in konkurenčnosti in gospodarske analize avtomobilske industrije.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 10: Storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Prostori izvajalca ali katera koli druga lokacija, navedena v ponudbi, z izjemo prostorov Komisije.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
največje število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 4

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 24

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV: 8 000 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Večkratno okvirno naročilo za zagotavljanje svetovalnih storitev glede emisij cestnih vozil in konkurenčnosti in gospodarske analize avtomobilske industrije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

34000000 Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Okvirno naročilo bo sestavljeno iz 2 ločenih sklopov:
sklop 1: emisije
sklop 2: analiza konkurenčnosti in gospodarska analiza avtomobilske industrije.
Začetno obdobje vsakega posameznega okvirnega naročila bo 24 mesecev z možnostjo 1-kratne obnovitve.
Zgornja meja sredstev za najdaljše obdobje 48 mesecev bo:
sklop 1: 3 000 000 EUR
sklop 2: 5 000 000 EUR.
Ocenjena vrednost brez DDV: 8 000 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Število možnih podaljšanj: 1
Pri dodatnih naročilih blaga ali storitev navedite ocenjeni časovni okvir za poznejša javna naročila:
v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Emisije cestnih vozil
1)Kratek opis
Zbiranje, analiza in ocena stroškov in koristi v zvezi z zakonodajo na področju emisij vozil ter izboljšanje obstoječe zakonodaje in njena prilagoditev tehničnemu razvoju.
2)Enotni besednjak javnih naročil

34000000 Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV: 3 000 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Konkurenčnost in gospodarska analiza avtomobilske industrije in avtomobilskega trga
1)Kratek opis
Izvajalec bo moral predstaviti in analizirati tržne, ekonomske in tehnološke trende na globalnem trgu ter opozoriti Komisijo na spremembe, ki lahko vplivajo na globalno konkurenčnost evropske avtomobilske industrije. Poleg tega bo od izvajalca lahko zahtevano, da pomaga Komisiji pri oceni vpliva obstoječih, predvidenih in kasnejših regulativnih in političnih ukrepov na globalno konkurenčnost evropske avtomobilske industrije. Strokovno znanje izvajalca o metodologijah in trgu bo prav tako služilo kot pomoč Komisiji pri analiziranju gospodarskih vplivov vzajemnega delovanja raznih področij politike in pri določanju najboljših sredstev za izvajanje posebnih ukrepov.
2)Enotni besednjak javnih naročil

34000000 Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV: 5 000 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glej specifikacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej specifikacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Glej specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Glej specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glej specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
356/PP/2014/FC.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.5.2014
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 20.5.2014 - 10:00

Kraj:

Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo, Direktorat B, 10. nadstropje, pisarna 140, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Glej specifikacije.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 4301-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
6.3.2014