Dodávky - 91319-2021

23/02/2021    S37

Belgicko-Brusel: Obstaranie sieťového, telekomunikačného a videokonferenčného vybavenia a súvisiacich služieb (Natacha IV)

2021/S 037-091319

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 025-057352)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, DIGIT – Informatics, DIGIT.A.3 – ICT Procurement and Contracts
Poštová adresa: 15 07/P001, rue Montoyer 15
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Pozri zoznam zúčastnených subjektov v špecifikáciách obstarávania
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Obstaranie sieťového, telekomunikačného a videokonferenčného vybavenia a súvisiacich služieb (Natacha IV)

Referenčné číslo: DIGIT/2021/OP/0004
II.1.2)Hlavný kód CPV
32420000 Sieťové zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Obstaranie sieťových, sieťových bezpečnostných, audio a video telekomunikačných riešení, ako aj poskytovanie príslušnej údržby, predplatného a iných súvisiacich služieb.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/02/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 025-057352

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 04/03/2021
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 18/03/2021
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 05/03/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 19/03/2021
Miestny čas: 14:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: