Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 91416-2021

23/02/2021    S37

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg

2021/S 037-091416

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Peter Rosenius Olsen
E-mail: mol@biofos.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/149507578.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/149507578.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/149507578.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsbehandling

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af totalentreprise om termisk hydrolyseanlæg på renseanlæg Damhusåen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører en totalentreprise omfattende levering, indbygning og idriftsættelse af et termisk hydrolyseanlæg (THP), der skal indgå i slambehandlingen på Renseanlægget Damhusåen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/149507578.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42996000 Spildevandsrensningsudstyr
45252000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
45252100 Bygge-anlægsarbejde: rensningsanlæg
45252140 Bygge-anlægsarbejde: slamafvandingsanlæg
45252200 Udstyr til rensningsanlæg
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
45259100 Reparation og vedligeholdelse af spildevandsrensningsanlæg
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter opførelsen en ny bygning til THP-processen med hjælpeprocesser, håndtering af rør for slam, gas, damp, renset spildevand og drikkevand mv. nødvendigt for den samlede leverance og funktion af THP-processen. Der skal inkluderes forsyning og styring af alle processerne. I områderne, hvor der skal graves ud til fundament til bygning og graves ud for rørføring, vil der være betonfundamenter fra tidligere bygninger, der må forventes at skulle fjernes i byggeprocessen.

Der er tale om en totalentreprise, hvilket betyder at hele opgaven skal designes, projekteres, leveres, bygges og monteres, samt afslutningsvis testes og afleveres af totalentreprenøren.

Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i "Proces-, funktion- og omfangsbeskrivelsen" samt i "Kravspecifikationer" vedlagt i bilagsmappe 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk værdi / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Vedligeholdelsesvenlighed / Vægtning: 30 %
Omkostningskriterium - Navn: Omkostninger / Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 32
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de ansøgere, der ikke skal udelukkes på grund af personlige eller retlige forhold, og som opfylder mindstekravene til økonomisk og teknisk egnethed, vil ordregiver vælge de 3 ansøgere, som samlet set vurderes at have den mest relevante tekniske og faglige erfaring ud fra de fremlagte referencer. Ved mest relevante forstås referencer, der på så mange punkter som muligt svarer til det udbudte anlæg. Herunder tillægges det positiv betydning, at referencerne angår anlæg der behandler tilsvarende slamtyper og -kvaliteter som det udbudte, at referenceprojekterne er driftsmæssigt afleverede, og at der foreligger driftsdata fra disse anlæg.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Service- og vedligeholdelsesaftale (totalserviceaftale) for de første 5- år efter afleveringen af THP-anlægget. Leverandøren skal i serviceaftaleperioden servicere termisk hydrolyse-anlægget, dvs. alle anlægsdele og komponenter omfattet af den indgåede totalentreprisekontrakt vedrørende termisk hydrolyseanlæg på Renseanlæg Damhusåen, hvorved leverandøren garanterer, at anlægget ud over, hvad der måtte være dækket af fabriksgarantien, holdes i driftsklar stand, herunder at anlægget repareres inkl. levering af reservedele, vedligeholdes og serviceres i 5 år fra afleveringstidspunktet, således at der opnås en samlet oppe-tid for anlægget.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der vil blive indgået 1 totalentrepriseaftale med 1 entreprenør. Kontrakten opdeles ikke i delaftaler, da dette på grund af opgavens kompleksitet vurderes at medføre væsentlige ulemper på grund af det øgede antal grænseflader og den deraf følgende risiko for uklarheder vedrørende ansvaret for den samlede funktion af anlægget.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Årsomsætning

2) Egenkapital

3) Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Ansøger skal have en årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår på minimum 100 mio. DKK.

2) Ansøger skal have en egenkapital på minimum 20 mio. DKK for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

3) Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 10 % for det seneste afsluttet regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Projektreferencer

2) Kvalitetssikrings- og miljøledelsessystemer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Ansøger skal have minimum 2 referencer og maksimum 5 referencer vedrørende leverance af sammenlignelige anlæg, som ansøger har udført i løbet af de seneste 5 år. Med "sammenlignelige anlæg" menes udførelse af design, etablering og procesmæssig indkøring af termisk hydrolyseanlæg med en kapacitet og kontraktværdi, tilsvarende den udbudte. Ansøger skal angive minimum 2 referencer omfattende design, minimum 2 referencer omfattende etablering og minimum 1 reference omfattende indkøring. Flere eller alle af ovenstående emner (design, etablering og indkøring) kan være indeholdt i samme reference. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider.

2) Ansøger skal have tredjepartscertificeret kvalitetssikringssystem og miljøledelsessystem svarende til ISO 9001 og ISO 14001 eller tilsvarende.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Aftalegrundlaget er "Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed" med BIOFOS' fravigelser, tilføjelser og præciseringer (ABT18- BIOFOS).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 247-609448
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte totalentreprisekontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, der befinder sig i en af frivillige udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 eller nr. 4, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

— Grunde vedrørende tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for miljø-, social- eller arbejdsretlige område (udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1).

— Grunde vedr. insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. (udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2).

— Grunde vedrørende konkurrencefordrejning (udbudslovens §137, stk. 1, nr. 4).

En ansøger/tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudsloven vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgers/tilbudsgivers pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/02/2021