Varer - 91812-2021

23/02/2021    S37

Danmark-København: Sportsrekvisitter og -udstyr

2021/S 037-091812

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Irvin Tekesinovic
E-mail: irvin.tekesinovic@krfo.dk
Telefon: +45 72554305
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=293897&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=293897&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af fitnessudstyr & kredsløbsmaskiner, samt sports- og fritidsudstyr

Sagsnr.: 19-15-0085
II.1.2)Hoved-CPV-kode
37400000 Sportsrekvisitter og -udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er at kunne tilbyde de indsatte muligheden for, at dyrke forskellige former for motion og andre fritidsaktiviteter på tværs af kriminalforsorgens arresthuse og fængsler. Blandt de sports – og fritidsaktiviteter og træningsformer, der tilbydes samt undervises i for de indsatte, er diverse typer af boldspil, workout og anden sport. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler:

- Delaftale 1 – fitnessudstyr & kredsløbsmaskiner

- OBS tilbudsgiver skal være opmærksom på at delaftale 1 først træder i kraft den 1. maj 2022

- Delaftale 2 – sports- & fritidsudstyr.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af fitnessudstyr & kredsløbsmaskiner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
37440000 Motionsudstyr
98336000 Fitness, workout eller aerobics
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med udbuddet er at kunne tilbyde de indsatte muligheden for, at dyrke forskellige former for motion og andre fritidsaktiviteter på tværs af kriminalforsorgens arresthuse og fængsler. Blandt de sports – og fritidsaktiviteter og træningsformer, der tilbydes samt undervises i for de indsatte, er diverse typer af:

- delaftale : fitnessudstyr & kredsløbsmaskiner.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 55 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Omkostningskriterium - Navn: Service / Vægtning: 10 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen 1 x 12 måneder ved skriftlig anmodning herom.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af sports- og fritidsudstyr

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
37440000 Motionsudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med udbuddet er at kunne tilbyde de indsatte muligheden for, at dyrke forskellige former for motion og andre fritidsaktiviteter på tværs af kriminalforsorgens arresthuse og fængsler. Blandt de sports – og fritidsaktiviteter og træningsformer, der tilbydes samt undervises i for de indsatte, er diverse typer af boldspil og anden sport.

- Delaftale 2: træning, badminton, bordtennis, fodbold, håndbold, tennis, samt en række mindre varegrupper.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen med 1 x 12 måneder, ved skriftlig anmodning herom.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig, positiv egenkapital beregnet på baggrund af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Der skal også fremvises en positiv egenkapital det sidste år.

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at virksomheden har en gennemsnitlig soliditetsgrad større end 10 % beregnet på baggrund af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Soliditeten udregnes efter følgende formel:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Egenkapital: Positiv gennemsnit i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Soliditetsgrad: Større end 10 % i gennemsnit over de sidste 3 år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Referenceliste med angivelse af mindst 3 referencer af sammenlignelig karakter med beskrivelse af opgaverne og de leverede services, kontraktsum og aftaleperiode i de seneste 3 år. Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente kontaktoplysninger for den konkrete reference, såfremt ordregiver finder det nødvendigt at kontakte referencen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst 3 referencer af sammenlignelig karakter.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 22/09/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/03/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/02/2021