Supplies - 91958-2021

23/02/2021    S37

Romania-Brașov: Protective gear

2021/S 037-091958

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
National registration number: 4317738
Postal address: Str. Nicopole nr. 45
Town: Brașov
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 500063
Country: Romania
Contact person: Adina Rada
E-mail: licitatii.pediatriebv@gmail.com
Telephone: +40 268415130
Fax: +40 268418988
Internet address(es):
Main address: http://spitalcopiibrasov.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113782
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție materiale de protecție

Reference number: 3833
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitie materiale de protectie. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 116 250.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Nu este cazul.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști FFP2/KN95 cu valva și filtru HEPA

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Str. Nicopole, nr. 45.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 289 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști FFP2 / KN95

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Str. Nicopole, nr. 45.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 140 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști FFP3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Str. Nicopole, nr. 45.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 167 700.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști FFP3 cu valvă și filtru HEPA

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Str. Nicopole, nr. 45.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 426 650.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Viziere

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Str. Nicopole, nr. 45.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 92 100.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016/ art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016/art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului/ofertanților clasat pe primul loc/clasați pe primele x locuri (în cazul acordului-cadru semnat cu mai multi operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

— alte documente edificatoare, după caz.

Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese. Declarația pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terț susținător/ subcontractant, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor.

Se precizează numele, prenumele şi funcția deţinută de persoanele cu funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii/entității contractante, precum şi a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicate în procedură din partea acestuia din urmă, pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o potenţială incidenţă a unei situaţii de natura celor precizate de art. 60/73 din Lege.

Cerința nr. 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică/sectorială.

Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul/ofertanții clasat pe primul loc/clasați pe primele x locuri (in cazul acordului-cadru semnat cu mai mulți operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5. Cifra de afaceri anuala generala. Cerința nr. 1: nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii trei ani: 2017, 2018 și 2019 (în funcție de momentul inițierii procedurii se vor completa corespunzător ultimii trei ani) trebuie să fie cel puțin egală cu: pentru lot: 140 200 RON, pentru lot 2: 289 600 RON, pentru lot 3 : 167 700 RON, pentru lot 4: 426 650 RON, pentru lot 5: 92 100 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat pe primul loc/clasați pe locul I: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică și financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară prin prezentarea unui angajament ferm de susținere din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta are obligația să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Cerinţa nr. 1: ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: pentru lot: 140 200 RON, pentru lot 2: 289 600 RON, pentru lot 3 : 167 700 RON. pentru lot 4 :426 650 RON, pentru lot 5: 92 100 RON fără TVA.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantului/ofertantilor clasat pe primul loc/clasați pe primele x locuri (în cazul acordului-cadru semnat cu mai mulți operatori economici), în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate sau documente emise de beneficiar/procese-verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului/acordului-cadru si a contractelor subsecvente și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă. In cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui angajament ferm de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta are obligația să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Operatorii economici care participă la procedură vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea/entitatea contractantă.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 VI.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/02/2021