Leveringen - 92315-2020

25/02/2020    S39

Nederland-Rotterdam: Containers voor afvalmateriaal

2020/S 039-092315

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 237-581003)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Richard Brabers
E-mail: rcj.brabers@rotterdam.nl
Telefoon: +31 618293590

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=127439

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

9-L-10137-19: het leveren van ondergrondse en onderlossende perscontainers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44613800 Containers voor afvalmateriaal
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op het vinden van de beste leverancier voor de levering en eventuele reparatie en onderhoud aan ondergrondse en onderlossende perscontainers voor de gemeente Rotterdam.

Aard van de opdracht: onderlossende containersystemen (OLC's) worden door de gemeente Rotterdam gebruikt als middel om afval in te zamelen, voornamelijk in (groot)stedelijk gebied met veel hoogbouw. Voor een efficiënte afvalinzameling zijn ondergrondse en onderlossende perscontainers noodzakelijk.

Duur van de raamovereenkomst: de raamovereenkomst duurt twee (2) jaar. De begindatum van de raamovereenkomst ligt naar verwachting op 1.4.2020 en de raamovereenkomst eindigt van rechtswege op 31.3.2022 zonder dat opzegging nodig is. De gemeente kan de raamovereenkomst vier (4) keer verlengen voor de duur van twee (2) jaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/02/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 237-581003

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 13/04/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 13/04/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Te lezen:

Naar aanleiding van de nota van inlichtingen 1 (27.1.2020) heeft de gemeente Rotterdam deze aanbesteding gerectificeerd. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

— de planning is aangepast,

— de omvang van de opdracht is gewijzigd,

— garantiebepaling (12.3 van de overeenkomst) is gewijzigd.

Naar aanleiding van de nota van inlichtingen 2 (19.2.2020) heeft de gemeente Rotterdam de planning aangepast.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: