Usluge - 92440-2016

Prikaži smanjeni prikaz

18/03/2016    S55    - - Usluge - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka i održavanja

2016/S 055-092440

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
62942134377
Koturaška cesta 43
Služba(e) za kontakt: Samostalni odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Josipa Maros
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16504849
E-pošta: josipa.maros@hac-onc.hr
Telefaks: +385 14697307

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.hac-onc.hr

Adresa profila kupca: http://www.hac-onc.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0005825

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Usluge održavanja i popravka sustava ventilacije u tunelima.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 1: Usluge održavanja i popravka
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Autoceste: A1 Zagreb – Bosiljevo – Split – Dubrovnik, A4 Zagreb – Goričan, A6 Rijeka – Zagreb i A7 Riječka obilaznica i Državne ceste D76.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Usluge održavanja i popravka sustava ventilacije u tunelima.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50000000

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 1 998 793,75 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
H 236/15
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 221-403253 od 14.11.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 5221-501-3696/16 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Usluge održavanja i popravka sustava ventilacije u tunelima
V.1)Datum sklapanja ugovora :
7.3.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Invento Pro d.o.o.
91338031185
Avenija Marina Držića 81b
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: damir@invento-pro.hr
Telefon: +385 6147333

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 700 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 998 793,75 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
H 236/15.
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
16.3.2016