Usługi - 92459-2016

Wyświetl widok skrócony

18/03/2016    S55

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 055-092459

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyńskie Centrum Sportu
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Międzynarodowych Zawodów Tańca Irlandzkiego pod nazwą „ISTA Feis Gdynia 2016” w terminie 23 – 24.4.2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Międzynarodowych Zawodów Tańca Irlandzkiego pod nazwą „ISTA Feis Gdynia 2016” w terminie 23 – 24.4.2016 roku w Gdyni. na Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów i umieszczeniu nazwy Gdynia w oficjalnej nazwie Zawodów „ISTA Feis Gdynia 2016”,umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty), oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Turnieju wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter) itd. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy itd.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Fundacji „Oderwij się” z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ulicy Legionów 102B/32 jest zasadne, ponieważ jest to jedyny organizator tych zawodów. Założyciele Fundacji posiadają wiedzę i doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć. Do tej pory, wraz z grupą wolontariuszy, w latach 2008 – 2013 zorganizowali pięć edycji zawodów ISTA Feis w Krakowie, w roku 2013 Pierwsze Mistrzostwa Europy Tańca Irlandzkiego w Polsce (również w Krakowie). Od 2015 organizują zawody ISTA Feis w Gdyni. Należy również dodać organizację zawodów o randze mistrzostw w Polsce i za granicą, między innymi w: Krakowie, Gdyni, Niemczech, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Co rocznie organizują również potańcówki irlandzkie, pokazy i imprezy z okazji Dnia św. Patryka, najważniejszego święta Irlandii. Do tej pory w Polsce nikt inny poza Fundacją „Oderwij się” nie organizował tego typu zawodów i mistrzostw. Ponadto, współzałożycielka Fundacji, jest pierwszym i jednym z nielicznych w Polsce nauczycielem tańca irlandzkiego z certyfikatem TCRG – Komisji Tańca Irlandzkiego (An Coimisiun Le Rinci Gaelacha). W roku 2015 wzięło udział w zawodach ok 200 zawodników. W tegorocznej edycji przewiduje się udział ponad 200 zawodników z Polski, Czech, Rumuni, Rosji, Niemiec i Norwegii. Przez dwa dni zawodów Organizatorzy spodziewają się około dwutysięcznej publiczności. Międzynarodowe Zawody Tańca Irlandzkiego „ISTA Feis Gdynia 2016” będą charakteryzowały się bogatą oprawą i ciekawym programem. W Internecie, prasie, na plakatach – będzie widoczne, kto współtworzy turniej. Dzięki temu Miasto Gdynia postrzegane będzie jako ambasador szlachetnych inicjatyw. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż niniejsze zawody zgromadzą w Gdyni liczne rzesze uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GCS.DZPI.2711.7.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Fundacja „Oderwij się”
Adres pocztowy: ul. Legionów 102B/32
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-472
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.3.2016