Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 93249-2017

14/03/2017    S51

Люксембург-Люксембург: Дейности по разработване (пилотни проучвания) за статистика нa преките чуждестранни инвестиции (FDI), основани на окончателната концепция за собственост и статистика нa FDI за разграничаване на транзакциите на FDI за стартиращи предприятия от FDI, които водят до поглъщания

2017/S 051-093249

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Eurostat
Пощенски адрес: Bâtiment Ariane, 00/B063, Tri central, 400, route d'Esch
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Ms Maria Helena Figueira, Director of Directorate G ‘Global business statistics’
Електронна поща: ESTAT-DIRECTORATE-G-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2156
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2156
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2156
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Статистика.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Дейности по разработване (пилотни проучвания) за статистика нa преките чуждестранни инвестиции (FDI), основани на окончателната концепция за собственост и статистика нa FDI за разграничаване на транзакциите на FDI за стартиращи предприятия от FDI, които водят до поглъщания.

Референтен номер: ESTAT/G/2017/002.
II.1.2)Основен CPV код
79330000 Статистически услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата покана за участие в търг обхваща: дейности по разработване (пилотни проучвания) за статистика нa преките чуждестранни инвестиции (FDI), основани на окончателната концепция за собственост и статистика нa FDI за разграничаване на транзакциите на FDI за стартиращи предприятия от FDI, които водят до поглъщания.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79330000 Статистически услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на дейността по разработване (пилотни проучвания) е:

1) да се установят условията, включително методологичната рамка за въвеждане на ново събиране на данни относно:

— последна инвестираща държава (входящи FDI),

— последна държава-домакин (изходящи FDI),

— транзакции на FDI за стартиращи предприятия спрямо FDI, които водят до поглъщания (както входящи, така и изходящи FDI);

2) да се оценят разходите на събирането на съответните данни;

3) да се оцени качеството на статистиката;

4) да се оцени сравнимостта между държавите.

Основните задачи са:

1) задача 1 – подготвяне на пилотни проучвания;

2) задача 2 – текуща подкрепа за участващите държави по време на етапа на пилотното проучване;

3) задача 3 – оценяване на пилотните проучвания.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/05/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/05/2017
Местно време: 11:00
Място:

Eurostat, Room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства при отварянето на офертите. Дружествата, желаещи да присъстват, се приканват да уведомят за своето намерение, като изпратят електронно писмо на пощенската кутия, посочена в I.1 най-малко 48 часа предварително. Това уведомление трябва да бъде подписано от упълномощен служител на оферента и да уточни името на лицето, което ще присъства при отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/03/2017