Tjenesteydelser - 93288-2019

27/02/2019    S41    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Brabrand: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2019/S 041-093288

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
55133018
Karen Blixens Boulevard 7
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Vibeke Hedelund Pedersen
Telefon: +45 41855831
E-mail: vhp@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91d691ed-7d39-40cc-8412-d1d9f5e297c3/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91d691ed-7d39-40cc-8412-d1d9f5e297c3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91d691ed-7d39-40cc-8412-d1d9f5e297c3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91d691ed-7d39-40cc-8412-d1d9f5e297c3/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift og vedligehold af vejbelysning i Aarhus Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud omhandler drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i Aarhus Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50232100
50230000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omhandler drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i Aarhus Kommune.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning herunder kompetencer / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge Kontrakten i op til 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Ordregiver. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de prækvalifikationsansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 6.2 ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Ordregiver accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en årlig omsætning på minimum 30 000 000 DKK ekskl. moms,

- Har en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK ekskl. moms,

- Har en soliditetsgrad på minimum 12%.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en årlig omsætning på minimum 30 000 000 DKK ekskl. moms,

- Har en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK ekskl. moms,

- Har en soliditetsgrad på minimum 12%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som i ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der skal angives 3 referencer.

I ESPD oplyser om virksomheden har fuld autorisation som elinstallatør-virksomhed (EFUL).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav at virksomheden har fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL). Dokumentation for virksomhedens autorisation skal vedlægges.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholde sociale klausuler: Uddannelsespolitik, arbejdsklausul og etik og socialt ansvar. Ligeledes indeholder kontrakten et krav om sikkerhedsstillelse.

Alle Entreprenørens ansatte, der udfører arbejde på vejen skal kunne bevise, i hele kontraktperioden, at de har gennemført uddannelse indenfor "Vejen som arbejds-plads trin" i henhold til deres funktion.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 246-564402
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder også følgende: Øvrige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver accepterer ikke ansøgning fra ansøgere, som:

— Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

— Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

— Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet,

— Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

— Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

— Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2019