Tjenesteydelser - 93294-2019

27/02/2019    S41

Danmark-Aars: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2019/S 041-093294

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands kommune
CVR-nummer: 29189471
Postadresse: Vestre Boulevard 7
By: Aars
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Schjødt Jensen
E-mail: chsj@vesthimmerland.dk
Telefon: +45 99668167

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vesthimmerland.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231722&B=KROMANNREUMERT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231722&B=KROMANNREUMERT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af bygherrerådgivning - etablering af nyt svømmecenter i Vesthimmerlands Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vesthimmerlands Kommune udbyder hermed bygherrerådgivning til brug for planlægning, etablering og gennemførelse af et nyt svømmecenter i kommunen, hvor den vindende tilbudsgiver forventes både at skulle kvalificere en interessent-/brugerproces, gennemføre EU-udbud, granske projektforslag og bistå Vesthimmerlands Kommune under udførelsen og ibrugtagningen, samt 1 års og 5 års gennemgang.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vesthimmerlands Kommune udbyder hermed bygherrerådgivning til brug for planlægning, etablering og gennemførelse af et nyt svømmecenter i kommunen, hvor den vindende tilbudsgiver forventes både at skulle kvalificere en interessent-/brugerproces, gennemføre EU-udbud, granske projektforslag og bistå Vesthimmerlands Kommune under udførelsen og ibrugtagningen, samt 1 års og 5 års gennemgang.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Team og nøglepersoner / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/05/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav for deltagelse i udbuddet, at tilbudsgiveren har minimum 1 reference fra et lignende projekt, der er afsluttet indenfor de seneste 6 år regnet fra tilbudsfristen. Der kan ikke ændres i standardteksten i ESPD'et, hvor der som udgangspunkt er angivet 3 år, men mindstekravet kan altså opfyldes med referencer fra et lignende projekt, der er afsluttet indenfor de seneste 6 år.

Vesthimmerlands Kommune har således vurderet, at det er nødvendigt at udstrække udbudslovens sædvanlige krav om en referenceperiode på 3 år for at sikre tilstrækkelig konkurrence om den udbudte kontrakt, jf. udbudslovens § 155.

Med lignende projekt forstår Vesthimmerlands Kommune for det første, at ydelserne er leveret i et svømmecenterprojekt, hvor tilbudsgiveren enten har fungeret som bygherrerådgiver fuldt ud og varetaget bygherrerådgivningsopgaver kontinuerligt under hele svømmecenterprojektet, eller hvor tilbudsgiveren har fungeret som projekterende rådgiver med ansvaret for installationerne under en totalentreprise- eller totalrådgivningsopgave omkring etablering af et svømmecenter.

Ved lignende projekt forstår Vesthimmerlands Kommune herudover for det andet, at der er tale om et svømmeanlæg med flere funktioner herunder eksempelvis børne- og familiefaciliteter (herunder 'badeland'), udspringsfaciliteter, samt almindelige svømme- eller konkurrencebassiner. Til gengæld vil hverken rene wellness-anlæg eller varmtvandsbassiner til f.eks. behandlinger ikke udgøre et lignende projekt.

Endelig forstår Vesthimmerlands Kommune som et lignende projekt for det tredje svømmecenterprojekter med en projektværdi på minimum 50 000 000 DKK ekskl. moms.

Vesthimmerlands Kommune accepterer, at der vedlægges separate referenceblade, hvoraf oplysningerne fremgår, og at der i ESPD'et derfor henvises til sådanne vedlagte referenceblade. Beskrivelsen af referencerne skal sikre mulighed for, at Vesthimmerlands Kommune kan vurdere, om kravene beskrevet ovenfor er opfyldt. Såfremt en eller flere oplysninger måtte mangle, forbeholder Vesthimmerlands Kommune sig retten til at berigtige dette efter udbudslovens § 159. Vesthimmerlands Kommune understreger, at der ikke er pligt til berigtigelse, og at manglende oplysninger derfor vil kunne føre til ukonditionsmæssighed. Tilbudsgiverne anmodes derfor om at være omhyggelige med udformningen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/03/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/03/2019
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2019